Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/702
Title: Основные тенденции трудовой миграции в Республике Молдова
Authors: Savelieva, Galina
Zaharov, Svetlana
Keywords: demographic ageing
labour migration
imbatranire demografica
migratia fortei de munca
демографическое старение
трудовая миграция
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: САВЕЛЬЕВА, Галина, ЗАХАРОВ, Светлана. Основные тенденции трудовой миграции в Республике Молдова. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2018, ediția a IX-a, pp. 46-54. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: In this article, the authors attempted to investigate one of the important problems of the Republic of Moldova as labour migration. The analysis of labour migration tendencies in dynamics has been carried out since 2000, including age and sex structure, in the gender aspect, depending on the place of residence (urban/rural) and the education level of migrants. The consequences of migration processes are considered in the context of changing the labour market situation. The main aim of the study is to determine the consequences and challenges of labour migration, which will be used to develop proposals for the development of socio-economic policies to ensure the stability and competitiveness of the national labour market. Methods of research: analysis, synthesis, monographs, comparisons, monitoring. Results: the existing problems and the reasons connected with external labour migration of population are defined, the conclusions and proposals for improvement the situation connected with migration of work age population outside the country are elaborated. Given article will be useful for public autorities, researchers, students, as well as for professionals who develop socio-economic policies and policies for employment of labour force.
În acest articol, autorii au încercat să investigheze una dintre problemele importante ce există în Republica Moldova, cum este migrația forței de muncă. A fost efectuată analiza tendințelor migrației forței de muncă în dinamică începând din anul 2000, inclusiv structura migranţilor de muncă în funcţie de gen și vârstă, în funcție de locul de reședință (urban/rural) și nivelul de educație al migranților. Consecințele proceselor migratorii sunt luate în considerare în contextul schimbării situației de pe piața muncii. Obiectivul principal al studiului este de a determina consecințele și provocările migrației forței de muncă, care vor fi folosite pentru a elabora propuneri de dezvoltare a politicilor socio-economice pentru a asigura stabilitatea și competitivitatea pieței muncii naționale. Metode: analiză, sinteză, monografii, comparații și monitorizarea. Rezultate: au fost identificate problemele existente şi cauzele ce vizează fluxul migraţiei externe de muncă, elaborate concluzii și propuneri privind îmbunătăţirea situaţiei legate de migrația populației aptă de muncă în afară țării. Articolul va fi util pentru autorităţile publice, cercetători, studenţi, precum şi pentru specialişti care elaborează politicile socioeconomic şi politicile de ocupare a forţei de muncă.
В данной статье авторы попытались исследовать одну из важных проблем Республики Молдова, а именно трудовую миграцию. Проведен анализ тенденций трудовой миграции в динамике, начиная с 2000г., в том числе по возрастно-половой структуре, в гендерном аспекте, в зависимости от места проживания (город/село) и уровня образования мигрантов. Последствия миграционных процессов рассмотрены в контексте изменения ситуации на рынке труда. Основная цель исследования состоит в определении последствий и вызовов трудовой миграции, которые будут использованы для разработки предложений по разработке социально-экономических политик по обеспечению стабильности и конкурентоспособности национального рынка труда. Методы исследования: анализ, синтез, монографий, сравнений, мониторинг. Результаты: определены существующие проблемы и причины, связанные с внешней трудовой миграцией населения, разработаны выводы и предложения по улучшению ситуации связанной с миграцией трудоспособного населения за пределы страны. Статья будет полезной для публичных органов, исследователей, студентов, а также для специалистов, которые разрабатывают социально-экономические политики и политики занятости рабочей силы.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 54 (13 titl.). JEL Classification: F22, J18. UDC: 331.556.4(4).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/702
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.