Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/707
Title: Îmbunătățirea cadrului legislativ ca o condiție de creștere a ocupării forței de muncă
Authors: Savelieva, Galina
Cotelnic, Valentina
Keywords: legal framework
vocational training
labour force
employment measures
labour market
employment policies
unemployment
cadru juridic
formare profesionala
forta de munca
masuri de ocupare
piata muncii
politici de ocupare
somaj
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: SAVELIEVA, Galina, COTELNIC, Valentina. Îmbunătățirea cadrului legislativ ca o condiție de creștere a ocupării forței de muncă. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2018, ediția a IX-a, pp. 82-88. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: In this article, the authors tried to investigate one of the most current problems in the Republic of Moldova, such as employment. An important moment for the resolution of this issue is to the right, compliance with international standards and its performance, primarily European ones. The analysis of practical implementation of employment policies, the emphasis put on the need to find update the framework law in the field, taking into consideration the specifics of the local labour market. Consequences of the processes taking place in the labour market are taken into account in the context of existing legislation and improving the necessitated drawing up proposals in this field. The main objective of the study is to determine the consequences and challenges of the labour market, which will be used to develop proposals for the development of socio-economic policies and ensuring the competitiveness of the national labour market. Methods of research: analysis, synthesis, monitoring, comparison and monographs. Results: have been identified existing problems, causes the current situation regarding employment, drawn some conclusions and proposals for improving the situation in the area. Given article will be useful for public autorities, researchers, students, as well as for professionals who develop socio-economic policies and policies for employment of labour force.
În acest articol, autorii au încercat să investigheze una din cele mai actuale probleme ce există în Republica Moldova, cum este ocuparea forţei de muncă. Un moment important de soluţionare a acestei probleme îl constituie cadrul de drept, corespunderea acestuia standardelor performante internaţionale şi, în primul rând, celor europene. A fost efectuată analiza implementării practice a politicilor de ocupare, accentul fiind pus pe necesitatea de reactualizare a cadrului de drept în domeniu, reieşind din specificul pieţei muncii autohtone. Consecințele proceselor ce au loc pe piaţa muncii sunt luate în considerare în contextul argumentării necesității perfecţionării legislaţiei existente şi elaborării propunerilor în domeniu. Obiectivul principal al studiului este de a determina consecințele și provocările pieţei muncii, care vor fi folosite pentru a elabora propuneri de dezvoltare a politicilor socio-economice și de asigurare a competitivităţii pieței muncii naționale. Metode: analiză, sinteză, monografii, comparații și monitorizare. Rezultate: au fost identificate problemele existente, cauzele ce vizează situația actuală privind ocuparea forței de muncă, elaborate unele concluzii și propuneri de îmbunătățire a situației în domeniu. Articolul va fi util pentru autoritățile publice, cercetători, precum şi pentru specialiști care elaborează politicile socio-economice şi de ocupare a forței de muncă.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 88 (10 titl.). JEL Classification: F22, J21, J80, J82, J89. UDC: 331.5.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/707
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Imbunatatirea_cadrului_legislativ_ca_o_conditie_de_crestere_a_ocuparii_fortei_de_munca.pdf425.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.