Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/673
Title: Dimensiunea conceptuală a microfinanțării – modele strategice de dezvoltare
Other Titles: Conceptual dimension of microfinance–strategic development models
Authors: Popa, Viorica
Keywords: microfinanţare
strategie
management
mecanisme
model
instrument
microfinance
strategy
management
mechanisms
method
instrument
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: POPA, Viorica (2018). Dimensiunea conceptuală a microfinanțării – modele strategice de dezvoltare = Conceptual dimension of microfinance–strategic development models. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. II, pp. 103-107. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Abstract: În ultimii anii, microfinanțarea pe plan mondial a devenit o industrie de servicii diversificate cu strategii de creștere şi dezvoltare. Astfel, în unele ţări din Africa de Sud şi Asia microfinanţarea este considerată un instrument cheie în implementarea strategiilor eficiente şi durabile în lupta împotriva sărăciei. Iar în alte țări din Uniunea Europeană (EU) microfinanţarea poate fi privită ca un mecanism de dezvoltare a unei noi epoci a instituțiilor financiare nebancare. Literatura de specialitate reflectă o multitudine de definiții a conceptului privind microfinanțarea. Totuși, rădăcinile noțiuni cuvântului microfinanțarea se recomandă punerea în contextul istoric pentru a înțelege cît mai clar sensul și originea. Astfel, scopul cercetării este de a analiza istoric formarea conceptului de microfinanțare în timp, de la individ sau grup de locuitori – la organizații de microcreditare, bănci de credite sau cooperative de credite - la organizații de microfinanțare bine structurate sub aspectul managementului strategic. Autorul, analizează în articolul dat, evoluția microfinanțări din evul mediul până în prezent. Pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul studiului, autorul a utilizat următoarele metode și instrumente de cercetare: metoda sintezei, comparației și analogiei.
In recent years, global microfinance has become a diversified service industry with growth and development strategies. Thus, in some countries in South Africa and Asia, microfinance is considered a key instrument in implementing effective and sustainable strategies in the fight against poverty. And in other European Union (EU) countries, microfinance can be seen as a mechanism for developing a new era of non-banking financial institutions. The specialized literature reflects a multitude of definitions of the concept of microfinance. However, the roots of the notion of microfinance are recommended to put into the historical context in order to understand as clearly as possible the meaning and origin. Thus, the purpose of the research is to historically analyze the formation of the concept of microfinance over time, from an individual or a group of residents - to micro-credit organizations, credit banks or credit co-operatives - to micro-finance organizations well structured in terms of strategic management. The author analyzes in this article the evolution of microfinance in the Middle Ages to the present. In order to achieve the objectives proposed in the study, the author used the following research methods and tools: synthesis, comparison, analogy comparative and analysis method.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 107 (9 titl.). JEL Classification: G21,G23.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/673
ISBN: 978-9975-3202-9-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dimensiunea_conceptuala_a_microfinantarii–modele_strategice_de_dezvoltare.pdf426.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.