Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/654
Title: Methodical approach of substantiation of potential indicators of land use efficiency in agriculture
Authors: Parmacli, Dmitrii
Ianioglo, Alina
Keywords: land resources
profit
land use
income from sales
cost price
reserve
efficiency
resurse funciare
utilizarea terenurilor
venituri din vanzari
costuri
rezerve
eficienta
земельные ресурсы
прибыль
землепользование
доходы от реализации
cебестоимость
эффективность
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: PARMACLI, Dmitrii, IANIOGLO, Alina. Methodical approach of substantiation of potential indicators of land use efficiency in agriculture. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2018, nr. 1, pp. 30-37. ISSN 1857-4130.
Abstract: The article reveals that along with the traditional indicators of the efficiency of productive land use (the ratio between the resultsof the sale of in value or in kind products and the unit of land resources use), it is advisable to apply the indicator of the level of realization of their potential that will comprehensively reflect the achieved level of land use efficiency and possible reserves of increasing the agricultural production. Studies regarding the problems of the economic efficiency of agricultural production, including innovative developments aimed at increasing the productivity of land in the production of crop products, were carried out by many scientists, however, both in training and in real production conditions, as a rule, potential values of land use efficiency in industry are not taken into account. In this regard, studies of the methodological aspects of substantiation of the potential indicators of land productivity and the identification on this basis of the reserves for increasing the efficiency of land use become relevant. The purpose of the article is to present modern methodological tools for the economic evaluation of the efficiency of land use in agriculture. The proposed methodology for calculating potential yield indicators of the main cultivated crops was tested on the basis of the “Pobeda” collective farm in the Ceadir-Lunga district making a comparison between the actual and normative indicators of the profit per unit area. On this basis, land use efficiency reserves have been identified. The results of the research allows specialists of agricultural enterprises, as well as professors and students of higher education institutions to determine the normative indicators of land productivity and the profit volumes for each cultivated crop on the basis of simple calculations, and thus to identify reserves for improving land use efficiency.
În acest studiu se evidențiază că, pe lângă indicatorii tradiționali de eficiență în utilizarea terenurilor productive (raportul dintre rezultatele realizării produselor în valoare sau în natură și unitatea de resurse funciare utilizate), o importanţă deosebită prezintă indicatorul nivelului de realizare a potențialului acestora, care reflectă în mod complex nivelul atins de eficiență a utilizării terenurilor și posibilele rezerve de creștere a producției agricole. Studiile privind problemele legate de eficiența economică a producției agricole, inclusiv ale dezvoltări inovatoare care vizează creșterea productivității terenurilor în producția produselor vegetale, au fost efectuate de mulți oameni de știință, cu toate acestea atât în formare, cât și în condiții reale de producție, de regulă, nu se iau în considerare valorile potențiale ale eficienței utilizării terenului în industrie. În acest sens, devin relevante studiile aspectelor metodologice de fundamentare a indicatorilor potențiali ai productivității terenurilor și identificarea, pe această bază, a rezervelor de creștere a eficienței utilizării terenurilor. Scopul studiului este de a prezenta instrumente metodologice moderne de evaluare economică a eficienței utilizării terenurilor în agricultură. Metodologia propusă pentru calcularea indicatorilor potențiali ai randamentului culturilor principale cultivate a fost testată în baza fermei colective „Pobeda” din raionul Ceadîr-Lunga. S-a realizat o comparație între indicatorii actuali și normativi ai profitului obţinut de pe unitate de suprafață; în bază acesteia au fost identificate rezervele de eficiență a utilizării terenurilor. Rezultatele cercetării permit specialiștilor întreprinderilor agricole, precum și profesorilor și studenților instituțiilor de învățământ superior să determine pe baza unor calcule simple indicatorii normativi ai productivității terenurilor, valoarea profitului pentru fiecare cultură cultivată și rezervele de îmbunătățire a eficienței utilizării terenurilor.
В статье представлено, что наряду с традиционными показателями эффективности использования продуктивных земель (отношение результатов реализации продукции в стоимостном или натуральном выражении к единице используемых земельных ресурсов) целесообразно применять показатель уровня реализации их потенциала, который будет комплексно отражать достигнутый уровень эффективности использования земли и возможные резервы наращивая производства сельскохозяйственной продукции. Исследования проблем экономической эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе инновационных разработок, направленных на увеличение продуктивности земли при производстве продукции растениеводства проводились многими учеными, однако, как в учебных, так и в реальных производственных условиях, как правило, не учитываются потенциальные значения эффективности использования земли в отрасли. В связи с этим актуальными являются исследования методических аспектов обоснования потенциальных показателей продуктивности земли и выявления на этой основе резервов роста эффективности землепользования. Цель исследования – представить современный методический инструментарий экономической оценки эффективности использования земли в сельском хозяйстве. На примере колхоза «Победа» Чадыр-Лунгского района апробирована предложенная методика расчета потенциальных показателей урожайности основных возделываемых культур и проведено сопоставление фактических и нормативных показателей выхода прибыли с единицы площади; на этой основе выявлены резервы эффективности землепользования. Результаты исследований позволят специалистам сельскохозяйственных предприятий, а также преподавателям и студентам высших учебных заведений в результате несложных расчетов определять нормативные показатели продуктивности земли и объемы поступления прибыли по каждой возделываемой культуры и на этой основе выявлять резервы повышения эффективности землепользования.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 37 (16 titl.). JEL Classification: Q00, Q12, Q29, D24. UDC: 338.43.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/654
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.