Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/652
Title: Identification of hierarchy of agglomerations at regional level and in industrial sector in the Republic of Moldova
Authors: Novac, Alexandra
Keywords: economic agglomeration
cluster
enterprise
industrial sector
Republic of Moldova
aglomerare economica
intreprindere
sector industrial
Republica Moldova
экономическая агломерация
кластер
предприятия
промышленный сектор
Республикa Молдова
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: NOVAC, Alexandra. Identification of hierarchy of agglomerations at regional level and in industrial sector in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2018, nr. 1, pp. 84-90. ISSN 1857-4130.
Abstract: Clusters represent one of the most efficient economic incentive mechanisms and become an important tool for developing and increasing the enterprises competitiveness, thus improving also the business climate in the region. At the same time, it is one of the most discussed topics at national level, but still remains a topic of discussion. Currently, the cluster development policy in Moldova is still at the initial stage. Although the mechanisms for clusters creation are not clearly defined, and it has not been yet developed a cluster map, reflecting the regions and industrial sectors with cluster potential, about the need to create clusters was mentioned in several strategic documents. The paper aims to perform a hierarchy of agglomerations at the regional level, based on those industries with a high degree of specialization, identified via the „three stars” method. The main results achieved following the investigations consist in carrying out the agglomerations hierarchy at regional level, its description and graphic representation. The research methodology is based on: a critical analysis and generalization of literature, analytical materials; „three stars" method for the agglomerations identification; mapping method. The basis of this paper is constituted of final results of a study under the project for the young researchers „Analysis of the potential of clusterization in the Republic of Moldova in the industrial sector” (code 16.80012.08.15A).
Clusterele reprezintă unul dintre cele mai eficiente mecanisme de stimulare economică, devenind un instrument important de dezvoltare şi majorare a competitivităţii întreprinderilor, implicit de ameliorare a climatului de afaceri din regiune. În același timp, este unul dintre cele mai dezbătute subiecte la nivel național, dar încă rămâne a fi doar un subiect de discuție. Momentan, politica de creare a clusterelor în Republica Moldova se află încă la etapa incipientă şi cu toate că mecanismele de creare a clusterelor nu sunt clar definite și nu a fost elaborată o hartă a clusterelor, care să reflecte regiunile și sectoarele industriale cu potențial de clusterizare, despre necesitatea instituirii clusterelor se menţionează în mai multe documente strategice. Scopul acestui studiu este de a efectua o ierarhie a aglomerărilor de tip cluster la nivelul regiunilor de dezvoltare în baza sectoarelor industriale cu un grad ridicat de specializare în raioanele (regiunile) Moldovei, identificate în baza metodei clasificării de tip „3 stele”. Principalele rezultate obținute în urma investigațiilor constau în efectuarea unei ierarhii a aglomerărilor de tip cluster la nivelul regiunilor de dezvoltare, descrierea și reprezentarea grafică a acesteia. Metodologia cercetării se bazează pe: analiza critică şi generalizarea literaturii de specialitate și a materialelor analitice; metoda clasificării de tip „3 stele” pentru identificarea aglomerărilor de tip cluster; metoda cartografică. La baza acestui studiu stau rezultatele finale ale unui studiu realizat în cadrul proiectului pentru tinerii cercetători „Analiza potenţialului de clusterizare în Republica Moldova la nivelul sectorului industrial” (cu cifrul 16.80012.08.15A).
Кластеры является одним из наиболее эффективным механизмом экономического стимулирования, становясь важным инструментом для развития и повышения конкурентоспособности предприятий, таким образом, способствуя улучшению бизнес-климата в регионе. В то же время это одна из самых обсуждаемых тем на национальном уровне, но по-прежнему остается просто предметом обсуждения. В настоящее время политика создания кластеров в Молдове еще находится на начальном этапе, и хотя механизмы для создания кластеров, не определены, и карта кластеров, отражающая регионы и сектора промышленности с потенциалом кластеризации по-прежнему не была разработана, о необходимости создания кластеров, отмечается в нескольких стратегических документах. Цель исследования – разработать иерархию агломераций на уровне регионов развития на основе промышленных секторов с высокой степенью специализации в районах (регионах) Молдовы, идентифицированных по методу классификации 3 звезды. Основные результаты исследования заключаются в разработке иерархии агломераций на уровне регионов развития, ее описании и графическом представлении. Методология исследования основана на: критическом анализе и обобщении специализированной литературы, аналитических материалов; метод классификации «3 звезды» для определения агломераций; картографический метод. Основой данной статьи являются финальные результаты исследования, проведенного в рамках проекта молодых исследователей "Анализ потенциала кластеризации в Республике Молдова на уровне промышленного сектора" (шифр 16.80012.08.15A).
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 90 (11 titl.). JEL Classification: C 38, L19, O25, O38. UDC: 332.133.6(478).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/652
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Identification_of_hierarchy_of_agglomerations_at_regional_level_and_in_industrial_sector.pdf714.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.