Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/648
Title: The dynamic of some competitiveness indicators: Republic of Moldova versus other states in the region
Authors: Toaca, Zinovia
Olarescu, Zaharia
Keywords: labor productivity
labor cost
average salary per economy
unit labor cost
gross domestic product
productivitatea muncii
costul muncii
salariu mediu pe economie
costul unitar al muncii
produsul intern brut
производительность труда
расходы на оплату труда
средняя зарплата в экономике
стоимость труда
Внутренний Валовый Продукт по Паритет у Покупательной Способности
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: TOACĂ, Zinovia, OLĂRESCU, Zaharia. The dynamic of some competitiveness indicators: Republic of Moldova versus other states in the region. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2018, nr. 1, pp. 53-61. ISSN 1857-4130.
Abstract: Competitiveness is an essential feature of the contemporary economy. The aim of the paper is to treat the Moldovan economy's ability to be competitive in terms of labor productivity, employee remuneration, unit labor cost. The study is based on the information analysis submitted by the National Bureau of Statistics, such as: gross value added, salary fund, number of employees and working hours on the national economy and branches for years 2000-2016. Statistical information of the countries concerned has been used for comparative analysis. Study reveals that the low labor productivity determines low salaries in national economy. The lowest productivity and the worst labor remuneration are found in agriculture. The unit labor cost, which determines the correlation between labor productivity and wage has a more advanced pace of growth in services, doubting the justification for the increase in wages in some activities that far exceed growth of labor productivity. The evolution of this indicator is relatively satisfactory in industry and agriculture. Moldova continues to occupy one of the last places among the countries in the region in terms of labor productivity and medium monthly salary.
Competitivitatea reprezintă o caracteristică esențială a economiei contemporane. Scopul cercetării constă în tratarea capacității economiei Republicii Moldova de a fi competitivă prin prisma productivității muncii, remunerării angajaților, costului unitar al muncii. Studiul se bazează pe analiza informației din anii 2000-2016 prezentate de Biroul Național de Statistică referitor la Valoarea Adăugată Brută, fondul de salarizare, numărul angajaților și numărul de ore de lucru pe economia națională și pe ramuri. A fost utilizată informația statistică a țărilor incluse în analiza comparativă. Studiul relevă că productivitatea joasă a muncii determină salariile mici în economia națională. Cea mai joasă productivitate, respectiv și cea mai proastă remunerare a muncii se atestă în agricultură. Costul unitar al muncii, ce determină corelația dintre productivitatea muncii și salarizare, are un ritm mai avansat de creștere în servicii, ceea ce pune la îndoială justificarea majorării salariilor în unele activități, care depășesc cu mult ritmurile de creștere a productivității muncii. Evoluția acestui indicator este relativ satisfăcătoare în industrie și agricultură. Republica Moldova continuă să rămână pe unul din ultimele locuri printre țările din regiune în ceea ce privește productivitatea muncii și salariul mediu lunar pe economie.
Конкурентоспособность – неотъемлемая черта современной экономики. Целью исследования является рассмотрение способности молдавской экономики быть конкурентоспособной с точки зрения производительности труда, оплаты труда работников, удельные затрат на рабочую силу. Исследование основано на анализе информация, представленная Национальным Бюро Статистики: валовой добавленной стоимости, фонд заработной платы, количество сотрудников и количество рабочих часов на национальную экономику и в основных отраслях за 2000-2016 годы. Для сравнительного анализа была использована статистическая информация соответствующих странl Исследование показало, что низкая производительность труда определяет низкий уровень заработной платы в национальной экономике. Самая низкая производительность труда и наихудшая оплата труда – в сельском хозяйстве. Удельная стоимость труда, которая определяет соотношение производительности труда и заработной платы имеет более высокие темпы роста в услугах, которая ставит под сомнение обоснование увеличения заработной платы в некоторых отраслях, которая намного превышает рост производительности труда. Эволюция этого экономического показателя является относительно удовлетворительной в промышленности и сельском хозяйстве. Молдова продолжает оставаться на одном из последних мест среди стран региона с точки зрения производительности труда и средней месячной заработной платы по экономике.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 61 (18 titl.). JEL Classification: J24, J30, J31, E24. UDC: 339.137.2(478).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/648
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.