Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/614
Title: Cercetarea dependenței între indicatorii fundamentali ai valorii și capitalizarea de piață a întreprinderilor din Republica Moldova
Authors: Tcaci, Carolina
Beșliu, Iurie
Keywords: întreprindere
valoarea întreprinderii
management bazat pe valoare
profit economic
capital propriu
capitalizare de piață
enterprise value
value-based management
economic profit
equity
market capitalization
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: TCACI, Carolina, BEȘLIU, Iurie (2017). Cercetarea dependenței între indicatorii fundamentali ai valorii și capitalizarea de piață a întreprinderilor din Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 93-96. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: În ultimii ani problema creșterii valorii întreprinderilor autohtone este actuală printre specialiștii din domeniul managementului. Dar din cauza că majoritatea întreprinderilor autohtone nu sunt cotate la bursă, este dificil de a trage concluzia privind atingerea scopului principal, adică creșterea valorii întreprinderii. În articol este analizată legătura dintre valoarea fundamentală a capitalului propriu al întreprinderii și capitalizarea de piață a întreprinderilor autohtone. În cercetarea dată valoarea fundamentală a capitalului propriu o vom obține cu ajutorul modelului profitului rezidual. În baza datelor practice ale întreprinderilor moldovenești, autorii prezentei cercetări au elaborat un model econometric, care ar explica legătura dintre factorii financiari și valoarea întreprinderilor autohtone. În baza metodologiei și rezultatelor cercetării, putem concluziona că valoarea de bilanț a capitalului propriu și mărimea profitului economic, ca componente ale metodei profitului economic, pot explica valoarea de piață a acțiunilor întreprinderilor autohtone. Respectiv, modelul econometric creat poate fi cu succes utilizat în gestiunea valorii întreprinderilor.
In recent years, the problem of increasing the value of domestic enterprises is present among management specialists. But, because most domestic enterprises are not quoted on the stock exchange, it is difficult to draw the conclusion on the achievement of the main goal, i.e. the increase of the enterprise’ value. The article analyzes the link between the fundamental value of equity and the market capitalization of domestic enterprises. In the research, the fundamental value of the equity will be obtained by using the residual profit model. Based on the practical data of the Moldovan enterprises, the authors of this research have developed an econometric model, which would explain the link between the financial factors and the value of the domestic enterprises. Based on the methodology and the results of the research, we can conclude that the book value of the equity and the size of the economic profit, as components of the residual profit model, can explain the market value of the shares of the domestic enterprises. Respectively, the econometric model created can be successfully used in enterprise value management.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p.96 (11 titl.). JEL Classification: G32.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56034
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/614
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.