Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/583
Title: Managementul fluxului de numerar și modelarea riscului
Authors: Manole, Tatiana
Ciumac, Maria
Keywords: ieşiri de numerar
intrări de numerar
flux de numerar
trezoreria firmei
modelul Baumol
cash outflows
cash inflows
cash flow
company treasury
Baumol model
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: MANOLE, Tatiana, CIUMAC, Maria (2017). Managementul fluxului de numerar și modelarea riscului. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 35-39. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: În acest articol se cercetează importanţa deţinerii de către firme a numerarului din anumite motive. În acest scop este necesar ca firmele să ducă evidenţa încasărilor şi plăţilor. De fapt, rar se poate întâmpla ca intrările de numerar să fie egale cu ieşirile de numerar. De aceea, obiectivul principal al trezoreriei firmei este optimizarea permanentă a raportului dintre încasările şi plăţile băneşti, adică asigurarea echilibrului financiar la firmă, astfel încât aceasta să-şi poată realiza, în condiţii raţionale şi eficiente, obiectivul său de activitate. Este foarte important ca diferenţa dintre încasări şi plăţi să fie pozitivă şi suficient de mare, astfel încât să acopere diferenţele care apar în activităţile operaţionale, financiare şi de investiţii. În acest scop este necesar de găsit o modalitate care iar ajuta firmei să-şi planifice un volum de numerar optim, reieşind din activitatea sa operaţională. Autorii examinează modelul BAUMOL, care poate ajuta firma să-şi determine volumul optim de numerar şi astfel să minimizeze riscul.
This article examines the importance of cash holdings for companies by particular reasons. To this end, firms need to account his influx and payments. In fact, is unusual situation when cash inflows are equal to cash outflows. Therefore, the main objective of the firm's treasury is to permanently optimize the ratio between cash inflows and cash outflows, for maintaining the financial equilibrium at the firm. By this way, firm can achieve its objective of activity in rational and efficient terms. It is very important to have a positive difference between inflows and outflow, this different must be enough to cover the differences in operational, financial and investment activities. To this end, it is necessary to find a way to help the company in planning an optimal cash volume, based on its operational activity. The authors examine the BAUMOL model which can help the company to determine its optimal cash volume and thus minimize the risk.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 39 (6 titl.). JEL Classification: E63.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56016
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/583
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Managementul_fluxului_de_numerar_si_modelarea_riscului.pdf527.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.