Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/571
Title: Evaluarea competitivităţii Republicii Moldova în baza metodologiei Global Competitiveness Report
Authors: Percinschi, Natalia
Ceban, Alina
Keywords: competitivitate
reglementarea afacerilor
productivitatea muncii
forţă de muncă
politică fiscală
Republica Moldova
competitiveness
Global Competitiveness Report
business regulations
labor productivity
fiscal policy
Republic of Moldova
конкурентоспособность
регулирование предпринимательской деятельности
производительность труда
фискальная политика
Республика Молдова
Issue Date: 2016
Publisher: AGEPI
Citation: PERCINSCHI, Natalia, CEBAN, Alina (2016). Evaluarea competitivităţii Republicii Moldova în baza metodologiei Global Competitiveness Report. In: Intellectus. 2016, nr. 4, pp. 81-86. ISSN 1810-7079.
Abstract: În pofida abordării foarte frecvente a conceptului de competitivitate, definiţiile atribuite acesteia variază. Competitivitatea naţională reprezintă un set de instituţii, politici, factori, care determină nivelul productivităţii unei ţări şi un factor-cheie pentru asigurarea unei creşteri economice sustenabile şi sporirea bunăstării populaţiei (Global Competitiveness Report 2013–2014. World Economic Forum 2013). Actualitatea temei este determinată de angajamentul asumat de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu UE de a-şi ridica competitivitatea naţională la nivelul statelor europene prin implementarea Foii de Parcurs pentru Ameliorarea Competitivităţii. Scopul lucrării este evaluarea competitivităţii naţionale intr-o perspectivă comparativă, in baza indicatorilor intermediari ai competitivităţii stabiliţi prin metodologia Global Competitiveness Report. Sunt trataţi indicatorii intermediari ai competitivităţii precum rentabilitatea, productivitatea, costurile de producţie etc., care contribuie la formarea indicatorilor finali ai competitivităţii naţionale: creşterea economică şi sporirea bunăstării populaţiei.
Despite very common approach of competitiveness, the definitions ascribed to it varies. National competitiveness is a set of institutions, policies and factors that determine the level of productivity of a country and a key factor in ensuring sustainable economic growth and increasing living standards (Global Competitiveness Report 2013-2014). The article is actual, determined by the commitment Moldova has made signing the Association Agreement in order to raise national competitiveness at European average by implementing the Roadmap for Improving Competitiveness. The purpose of the paper is to assess national competitiveness in a comparative perspective, based on intermediary indicators of competitiveness established by the Global Competitiveness Report methodology. Will be treated intermediate competitiveness indicators such as profitability, productivity, production costs, etc., which contribute to formation of final national competitiveness indicator: increasing economic growth and welfare.
Несмотря на весьма частое обращение к вопросу о концепции конкурентоспособности, приписываемые ей определения отличаются друг от друга. Национальная конкурентоспособность представляет собой совокупность институтов, политических процессов и факторов, которые определяют уровень производительности страны, являясь ключевым фактором обеспечения устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения (Отчет о глобальной конкурентоспособности 2013-2014гг. Всемирный экономический форум 2013г.). Актуальность темы обусловлена принятым Республикой Молдова при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС обязательством по повышению национальной конкурентоспособности до уровня европейских стран за счет реализации Дорожной карты по повышению конкурентоспособности. Цель данной работы заключается в оценке национальной конкурентоспособности в сравнительной перспективе на основе промежуточных показателей конкурентоспособности, установленных по методологии Global Competitiveness Report. Рассмотрены такие промежуточные показатели конкурентоспособности, как рентабельность, производительность, себестоимость продукции и т.д., которые способствуют росту конечных показателей национальной конкурентоспособности: экономический рост и повышение благосостояния населения.
Description: Abstract în lb. rom., engl., rusă. Bibliogr.: p. 85(8 titl.). CZU: 338(478):339.137.2.
URI: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/51529
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/571
ISSN: 1810-7079
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evaluarea_competitivitatii_Republicii_Moldova_in_baza_metodologiei_Global.pdf176.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.