Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/538
Title: Value estimation model of enterprises in the Republic of Moldova
Authors: Tcaci, Carolina
Beșliu, Iurie
Keywords: valoarea întreprinderii
management bazat pe valoare
model de estimare a valorii
profit economic
profit rezidual net
capital propriu
enterprise value
value-based management
value estimation model
economic profit
net residual profit
equity
стоимость предприятия
управление стоимостью
модель оценки стоимости
экономическая прибыль
чистая остаточная прибыль
собственный капитал
Republic of Moldova
Republica Moldova
Республика Молдова
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: TCACI, Carolina, BEȘLIU, Iurie (2017). Value estimation model of enterprises in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2017, nr. 4, pp. 44-52. ISSN 1857-4130.
Abstract: In recent years, the issue of developing a variety of complex enterprise value estimation methods is present among the management specialists. Increase in value is possible only under the conditions of an effective management of value-generating key factors and control over enterprise value dynamics. The underdevelopment of the capital market in the Republic of Moldova and the existence of a large number of unlisted companies do not allow to estimate the value evolution of domestic enterprises. Under these circumstances, the authors of this research have developed a value estimation model. The basis of the value control model is the enterprise valuation method based on net residual profit. Based on the methodology and results of the research, we can conclude that the value of the equity balance and size of net residual profit, as components of net residual profit method, can explain the market value of the shares of the domestic enterprises. Respectively, the econometric model can be successfully used in the assessment of the efficiency of enterprise management.
În ultimii ani, problema elaborării diferitor metode complexe de estimare a valorii întreprinderii este actuală pentru specialiştii din domeniul managementului. Creșterea valorii este posibilă numai în condițiile gestiunii eficiente a factorilor-cheie generatori de valoare și controlului asupra dinamicii valorii întreprinderii. Subdezvoltarea pieței capitalului din Republica Moldova și existența unui număr mare de întreprinderi, necotate la bursă, nu permite estimarea evoluției valorii întreprinderilor autohtone. În aceste condiții, autorii prezentei cercetări au elaborat un model de estimare a valorii. La baza modelului stă metoda de evaluare a întreprinderii în baza profitului rezidual net. În baza metodologiei și rezultatelor cercetării, putem concluziona că valoarea de bilanț a capitalului propriu și mărimea profitului rezidual net, ca componente ale metodei profitului rezidual net, pot explica valoarea de piață a acțiunilor întreprinderilor autohtone. Respectiv, modelul econometric creat poate fi cu succes utilizat în evaluarea eficienței gestiunii întreprinderilor.
В последние годы, среди специалистов по менеджменту актуален вопрос разработки разнообразных комплексных методов оценки стоимости предприятия. Увеличение стоимости возможно только в условиях эффективного управления ключевыми факторами, генерирующими стоимость и контроля над динамикой стоимости предприятия. Недостаточное развитие рынка капитала в Республике Молдова и наличие большого числа нелистинговых компаний не позволяют оценить эволюцию стоимости отечественных предприятий. В этих условиях авторы данного исследования разработали модель оценки стоимости. Основой модели оценки стоимости является метод оценки предприятия, основанный на чистой остаточной прибыли. Исходя из методологии и результатов исследования, мы можем заключить, что балансовая стоимость собственного капитала и размер чистой остаточной прибыли, как компоненты метода чистой остаточной прибыли, могут объяснить рыночную стоимость акций отечественных предприятий. Соответственно, созданная эконометрическая модель может быть успешно использована при оценке эффективности управления предприятий.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 52(13 titl.). JEL Classification: G32. UDC: 657.922(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/economie-si-sociologie-2/economie-si-sociologie-2-2017/journal-number-4th-2017/1123-value-estimation-model-of-enterprises-in-the-republic-of-moldova.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/538
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Value_estimation_model_of_enterprises_in_the_Republic_of_Moldova.pdf434.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.