Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/537
Title: Financial stability management in the Republic of Moldova: achievements and perspectives
Authors: Perciun, Rodica
Diaconașu, Delia-Elena
Iacobuță, Andreea-Oana
Keywords: financial stability
macroprudential policy
central bank pillars
crisis
stabilitate financiară
politici macroprudențiale
banca centrală
criză
финансовая стабильность
макропруденциальная политика
центральный банк
кризис
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: PERCIUN, Rodica, DIACONAŞU, Delia-Elena, IACOBUȚĂ, Andreea-Oana (2017). Financial stability management in the Republic of Moldova: achievements and perspectives. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2017, nr. 4, pp. 20-28. ISSN 1857-4130.
Abstract: The article represents a research of the main shortcomings in the institutional and regulatory framework related to financial stability as well as the actions taken by the national authorities competent for their liquidation. The research reflected in the article is current due to the events of the autumn of 2014, which subsequently resulted in the liquidation of three commercial banks and a macroeconomic instability that still persists. These phenomena have once again demonstrated that financial stability needs to be ensured and monitored by concrete authorities and with a high degree of independence, responsibility and accountability. The purpose of this paper is to highlight the shortcomings in this field as well as the actions taken by the national authorities to overcome them. The scientific methods used are: system approach, analysis and synthesis, induction and deduction, logical analysis, critical analysis of materials, etc. The main results achieved following the investigations resulted in the analysis of the institutional and normative framework related to the financial stability in the Republic of Moldova in order to liquidate their deficiencies.
Articolul reprezintă rezultatele cercetării a cadrului instituţional și normativ aferent stabilităţii financiare, precum și a acțiunilor întreprinse de autoritățile naționale abilitate pentru lichidarea deficienților acestora. Actualitatea studiului este argumentată prin faptul că urmările evenimentelor din toamna anului 2014, care s-au soldat ulterior cu lichidarea a trei bănci comerciale și cu o instabilitate macroeconomică, mai persistă și în prezent. Aceste fenomene au demonstrat încă o dată că stabilitatea financiară trebuie să fie asigurată și monitorizată de către autorități concrete și care să aibă un grad mare de independență, răspundere și responsabilitate. Scopul acestei cercetări este de a identifica neajunsurile prezente în managementul stabilității financiare, precum și analiza acțiunilor întreprinse în domeniul dat de către autoritățile naționale. Metodele ştiinţifice utilizate sunt: abordarea sistemică, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, analiza logică, analiza critică a materialelor etc. Principalele rezultate obținute în urma investigațiilor se referă la analiza cadrului instituţional și normativ aferent stabilităţii financiare în Republica Moldova în vederea lichidării deficienților acestora.
Статья представляет результаты исследования институциональной и нормативной базы, связанной с финансовой стабильностью, а также действий, предпринятых национальными органами для их устранения. Тема исследования представляет актуальность ввиду событий осени 2014 года, которые привели впоследствии к ликвидации трех коммерческих банков и макроэкономической нестабильности, сохраняющейся по настоящее время. Эти явления еще раз продемонстрировали, что финансовая стабильность должна обеспечиваться и контролироваться конкретными независимыми учреждениями с высокой степенью ответственности. Цель исследования − выявление недостатков в управлении финансовой стабильностью, а также анализ мер, предпринятых национальными органами в данной области. Использованные научные методы: системный подход, анализ и синтез, индукция и дедукция, логический анализ, критический анализ материалов и т.д. Основные результаты работы относятся к анализу институциональной и нормативной базы, связанной с финансовой стабильностью в Республике Молдова с целью ликвидации их недостатков.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 26-28(36 titl.). JEL Classification: E5, E58, G01, G28. UDC: 338.23:336.1(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/economie-si-sociologie-2/economie-si-sociologie-2-2017/journal-number-4th-2017/1120-financial-stability-management-in-the-republic-of-moldova-achievements-and-perspectives.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/537
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financial_stability_management_in_the_Republic_of_Moldova_achievements_and_perspectives.pdf539.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.