Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/536
Title: Basis for the development of the liquidity of the government securities market in the Republic of Moldova
Authors: Cociug, Victoria
Timofei, Olga
Keywords: valori mobiliare de stat
government securities
государственные ценные бумаги
piața valorilor mobiliare
lichiditatea pieței valorilor mobiliare
securities market
liquidity of the securities market
рынок ценных бумаг
ликвидность
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: COCIUG, Victoria, TIMOFEI, Olga (2017). Basis for the development of the liquidity of the government securities market in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2017, nr. 3, pp. 55-68. ISSN 1857-4130.
Abstract: The unilateral structure of the domestic financial market, monopolized by banking institutions, requires a major reconfiguration by returning to representative positions of the capital market. This restructuring can be initiated by increasing investors' interest in the government securities market, giving it some quality elements, but also by creating a trading system that would increase the liquidity of all securities on the capital market. Increasing the quality of the GS market would allow the government on the one hand, to diversify its funding sources and manage its most important market risks more effectively, and on the other hand the financial sector would create opportunities for it to correlate and synchronize the development of the GS market with other segments of the capital market. In order to identify prerequisites for the development of the GS market in the RM, using the methods of research analysis, synthesis and deduction, we initially sought to identify the characteristics that define a market of government securities as a qualitative one. A comparative analysis of the historical evolution of government securities markets, which can be considered representative for the Republic of Moldova, can provide the necessary experience for the improvement of the liquidity level of the domestic government securities market. The results of this research have identified several possible actions, the implementation of which could lead to an increase in the quality of the domestic GS market. .
Structura unilaterală a pieței financiare autohtone, monopolizată de instituțiile bancare, necesită o reconfigurare majoră prin readucerea în poziții reprezentative a pieței de capital. Această restructurare poate fi inițiată prin intermediul sporirii interesului investitorilor față de segmentul pieței valorilor mobiliare de stat prin formarea unui sistem de tranzacționare, ce ar spori lichiditatea tuturor titlurilor pe piața de capital. Creșterea calității pieței VMS ar permite pe de o parte, guvernului să-și diversifice sursele de finanțare și să-și gestioneze mai eficient cele mai importante riscuri pe piață, iar pe de altă parte, sectorului financiar i-ar crea posibilități să coreleze și sincronizeze dezvoltarea pieței VMS cu celelalte segmente ale pieței de capital. În vederea determinării unor premise pentru dezvoltarea pieței VMS în RM, în acest articol au fost identificate caracteristicele ce definesc o piață a valorilor mobiliare de stat drept una calitativă, aceste caracteristici fiind pliate pe piețele valorilor mobiliare de stat ale unor țări, care pot fi considerate reprezentative pentru RM și pot furniza experiența necesară îmbunătățirii nivelului de lichiditate a pieței valorilor mobiliare de stat autohtone. Rezultatele cercetării au permis identificarea unor posibile acțiuni, implementarea cărora ar putea duce la creșterea calității pieței VMS autohtone.
Однокомпонентная структура внутреннего финансового рынка, монополизированная банковскими учреждениями, требует значительной реконфигурации путем консолидации позиции рынка капитала. Эта реструктуризация может быть инициирована за счет увеличения интереса инвесторов к рынку посредством создания торговой инфраструктуры, обеспечивающей ему высокую ликвидность, взяв за основу рынок государственных ценных бумаг. Повышение качества рынка ГЦБ позволит правительству диверсифицировать источники финансирования и более эффективно управлять рыночными рисками, а также создаст новые возможности для финансового сектора, его корреляции и синхронизации с развитием рынка ГЦБ и другими сегментами рынка капитала. Для выявления предпосылок развития рынка ГЦБ в РМ, были определены факторы, составляющие качество рынка государственных ценных бумаг и произведен сравнительный анализ рынков ГЦБ некоторых стран, опыт которых представляется наиболее существенным для Республики Молдовы, исходя из данных параметров качества. Результаты исследования позволили разработать ряд рекомендаций по повышению качества внутреннего рынка ГЦБ.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 67-68 (8 titl.). JEL Classification: G12, G23, H6, R30, R39, D40. UDC: 336.76(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/economie-si-sociologie-2/economie-si-sociologie-2-2017/journal-number-3rd-2017/1096-basis-for-the-development-of-the-liquidity-of-the-government-securities-market-in-the-republic-of-moldova.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/536
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.