Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/522
Title: Preţul de piaţă al terenurilor agricole sub presiunea crizei economico-financiare
Authors: Bajura, Tudor
Gandacova, Svetlana
Keywords: teren agricol
preţ de piaţă
piaţa funciară
cerere şi ofertă
forţă de muncă
valoare adăugată
farmland
market price
land market
supply and demand
labor force
value added
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: BAJURA, Tudor, GANDACOVA, Svetlana (2017). Preţul de piaţă al terenurilor agricole sub presiunea crizei economico-financiare. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, ediţia a VIII-a, pp. 49-54. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Piaţa funciară a Republicii Moldova, fiind un fragment de importanţă majoră al mecanismului general de gospodărire de piaţă, este puternic dependentă de starea generală a economiei naţionale. Criza economică şi financiară a anilor 2008-2009, furtul masiv al banilor direct de la sistemul bancar (anii 2012-2014) au provocat atât micşorarea veniturilor nete ale agricultorilor autohtoni, cât şi creştere dramatică a procentelor privind creditarea businessului, drept consecinţă fiind descreşterea nu mai puţin radicală a preţului de piaţă al terenurilor agricole în Republica Moldova. Actualitatea temei abordate este stipulată prin faptul că, fiind două fragmente relativ şi absolut noi ale mecanismului general de gospodărire de piaţă, atât piaţa funciară, cât şi cea a forţei de muncă în perioada anilor de criză (de la 2009 încoace) au manifestat lipsă deplină a stabilităţii. Pe piaţa funciară sunt identificate atât micşorări radicale ale numărului tranzacţiilor de vânzarecumpărare (evident, ale suprafeţelor tranzacţionate), cât şi ale preţului de piaţă a terenurilor agricole. Pe piaţa forţei de muncă au fost evidenţiate micşorări la fel de radicale ale numărului lucrătorilor cu potenţial de angajare, în primul rând – femeilor. Scopul lucrării îl constituie identificarea, în baza analizei detaliate a tendinţelor de dezvoltare a pieţei funciare, a criteriilor dimensiunilor şi preţurilor de piaţă ale terenurilor agricole în condiţiile crizei economico-financiare actuale. Metodele aplicate sunt formarea rândurilor dinamice, metodele de comparaţie, de analiză şi sinteză, de evaluare a preţului de piaţă în baza fluxurilor băneşti etc.
The land market of the Republic of Moldova, being a fragment of the major importance of the general mechanism of the market economy, is strongly dependent of the general state of the national economy. The economic and financial crisis of the years 2008-2009, the massive theft of money directly from the banking system (years 2012-2014) have caused both the decrease of the net income of farmers and dramatic increase of the rates on the lending money, the consequence being the no less radical decrease of market price of agricultural land in the Republic of Moldova. The actuality of the subject is stipulated by the fact that both the land and the labor force markets during the crisis years (from 2009 onwards) showed a complete lack of stability. The land market identifies both radical decreases in the number of sale-purchase transactions (of course, in the traded area) and the market price of agricultural land. On the labor market, there were pointed out equally radical decreases in the number of workers with employment potential, primarily women. The aim of the paper is to identify, on the basis of detailed analysis of trends in the development of the land market, the criteria regarding to dimensions of market itself and market prices of agricultural land in the conditions of current economic and financial crisis in special.The methods applied are the formation of dynamic rows, methods of comparison, analysis and synthesis, assessment of market price based on cash flows, etc.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 54(8 titl.). JEL Classification: Q10, Q15, Q19, Q24. CZU: 631.164.25(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/1060-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-viii-anr-1-2017.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/522
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pretul_de_piata_al_terenurilor_agricole_sub_presiunea_crizei_economico-financiare.pdf470.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.