Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/520
Title: Analiza indicatorilor de activitate ai IMM-urilor după forme de proprietate în Republica Moldova
Authors: Ciobanu, Mihail
Keywords: IMM
forme de proprietate
intreprinderi
Republica Moldova
SME
ownership form
enterprise
Republic of Moldova
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: CIOBANU, Mihail. Analiza indicatorilor de activitate ai IMM-urilor după forme de proprietate în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, ediţia a VIII-a, pp. 20-26. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Sectorul IMM joacă un rol foarte important în economia națională, reprezentând majoritatea întreprinderilor, jumătate din forța de muncă din țară și o treime din veniturile din vânzări din țară. Starea economică actuală a țării depinde, în mare măsură, de activitatea IMM-urilor. Dată fiind diversitatea formelor de proprietate ale acestora, apare necesitatea de a determina contribuția companiilor cu diferite forme de proprietate în sectorul IMM. Scopul cercetării este identificarea contribuţiei acestor IMM-uri şi evoluţiei acesteia în dependenţă de formele de proprietate ale întreprinderilor în baza studierii indicatorilor lor de activitate. Metodele de cercetare utilizate includ: analiza datelor statistice, comparaţia, indici în lanț, grafice. Rezultatele obţinute au arătat că întreprinderile private deţin întâietatea, practic, la toţi indicatorii de activitate, fiind urmate de cele cu capital în totalitate sau parțial străin și capital total sau parțial public.
The SME sector plays a very important role in the national economy, accounting for most enterprises, half of the workforce in the country and a third of sales revenue of the country. So, the current economic state of the country depends largely on the activity of SMEs. Given the diversity of their ownership forms, there is a need to determine the contribution of companies with different forms of ownership in the SME sector. The purpose of the study is to identify the contribution of these SMEs and its evolution, depending on the types of ownership forms of enterprises based on studying their activity indicators. Research methods that were used include: analysis of statistical data, comparison, chain indices, graphs. The results showed that private enterprises have primacy, virtually, at all activity indicators, followed by those with wholly or partly foreign capital and with wholly or partly public capital.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 26 (6 titl.). JEL Classification: L11, L32, L33, M21. CZU: 334.7.012.63/.64(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/1060-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-viii-anr-1-2017.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/520
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.