Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/458
Title: Влияние иностранной собственности на показатели деятельности предприятий
Authors: Aculai, Elena
Isakova, Nina
Keywords: antreprenoriat
capital străin
investiții
creștere economică
entrepreneurship
foreign capital
investment
economic growth
предпринимательство
иностранный капитал
инвестиции
экономический рост
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: АКУЛАЙ, Елена, ИСАКОВА, Нина (2014). Влияние иностранной собственности на показатели деятельности предприятий. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 2, pp. 36-39. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Politica de stat de dezvoltare a afacerilor poate fi de succes, în cazul, în care aceasta ține cont de specificul anumitor grupe de întreprinderi. În articol este expus rezultatul cercetării, care a permis de a identifica, care grupe de întreprinderi într-o măsură relativ mai mare asigură creșterea principalilor indicatori economici. Abordarea este realizată în baza rezultatelor chestionării antreprenorilor, realizată în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei (INCE). Corelațiile cantitative identificate au arătat, că întreprinderile, în capitalul cărora este prezentă proprietatea străina, semnificativ mai frecvent sunt orientate spre creșterea principalilor indicatori rezultativi ai afacerilor.
Public policy for business development can be successful if it takes into account the specifics of individual groups of enterprises. The article presents the results of a study that allowed to reveal, what groups of enterprises relatively more ensure a growth of important economic indicators. The approach was implemented based on the results of a survey of entrepreneurs conducted by the National Institute of Economic Research of the Academy of Sciences of Moldova (INCE). The identified quantitative interrelations showed that enterprises with foreign ownership in their capital were significantly more frequently oriented to growth of main business indicators.
Государственная политика развития бизнеса может быть успешной, если она учитывает специфику отдельных групп предприятий. В статье изложены результаты исследования, позволившего выявить, какие группы предприятий относительно в большей степени обеспечивают рост важных экономических показателей. Подход реализован на базе результатов опроса предпринимателей, проведенного в Национальном институте экономических исследований Академии наук Молдовы (INCE). Выявленные количественные взаимосвязи показали, что предприятия, в капитале которых присутствует иностранная собственность, значительно чаще ориентированы на рост основных результатных показателей бизнеса.
Description: Abstract în lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p. 39(2 titl.). JEL Classification: F21, L26, O4, P3. CZU: 334.012.6:339.727.22
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/470-a-fost-editat-editia-a-iv-anr-2-2014-a-revistei-tincifice.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/458
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.