Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/361
Title: Тhe management of financial stability in national strategies
Authors: Perciun, Rodica
Clichici, Dorina
Keywords: financial stability
strategy
management
central bank
economic security
national security
stabilitate financiara
strategie
management
banca centrala
securitate economica
securitate national
финансовая безопасность
стратегия
управление
центральныи банк
экономическая безопасность
национальная безопасность
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: PERCIUN, Rodica, CLICHICI, Dorina. Тhe management of financial stability in national strategies. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2017, nr. 1-2, pp. 23-32. ISSN 1857-4130.
Abstract: In this article authors provide an overview of national strategies that directly or indirectly consider the management of financial stability. The actuality of this research topic is based on several factors. Firstly, the depth of the global financial crisis that started in 2007 has shown that financial stability must be ensured and monitored by competent authorities. Secondly, the situation of the national economy has been worsened since 2015, as a result of massive dilapidation of funds and serious violations with regard to preserving the systemic financial stability of the Republic of Moldova. Under the present state the issue of ensuring financial stability becomes more significant and important. The purpose of the research is to analyze and synthesize national strategies which reflect the management of financial stability and to detect the existing gaps. The scientific methods used are the following: systemic approach, analysis and synthesis, induction and deduction, logical analysis, critical analysis, etc. The research has found that the policy of preserving the systemic financial stability is missing from the current national strategies, and there is a huge gap with regard to banking supervision and the objective of ensuring systemic financial stability.
În acest articol autorii efectuează o sinteză a strategiilor naționale care, în mod direct sau indirect, reflectă gestiunea stabilitații financiare. Tema de cercetare este actuală datorită mai multor factori. În primul rând, profunzimea crizei financiare globale, ce a demarat în anul 2007, a demonstrat că stabilitatea financiară trebuie sa fie asigurată și monitorizată de către autoritățile abilitate. În al doilea rând, situația în care se regăsește economia națională din anul 2015, drept consecință a unor delapidări masive de fonduri și încălcări grave privind menţinerea stabilității financiare sistemice a Republicii Moldova. În condiţiile actuale, problema asigurării stabilității financiare capătă o amploare şi o importanţă tot mai semnificativă. Scopul cercetării este analiza și sinteza strategiilor naționale în care este reflectată gestiunea stabilității financiare și depistarea lacunelor. Metodele ştiintifice utilizate sunt: abordarea sistemică, analiza şi sinteza, inductia şi deducţia, analiza logică, analiza critică a materialelor etc. Cercetarea a constatat că politica de menținere a stabilității financiare sistemice lipsește din cadrul strategiilor naționale actuale și a identificat diferențe majore privind supravegherea bancară și obiectivul asigurării stabilității financiare sistemice.
В этой статье авторы представляют обзор национальных стратегий, которые прямо или косвенно рассматривают менеджмент финансовой стабильности. Тема исследования является актуальной из-за нескольких факторов. Во-первых, глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2007 году, показал, что финансовая стабильность должна быть обеспечена и контролироваться компетентными органами. Во-вторых, ситуация национальной экономики ухудшилась с 2015 года в результате массовых хищений денежных средств и серьезных нарушений в отношении сохранения системной финансовой стабильности Республики Молдова. В современных условиях проблема обеспечения финансовой стабильности приобретает более значительный масштаб и важность. Целью исследования был анализ и синтез национальных стратегий, в которых отражается менеджмент финансовой стабильности и выявление пробелов в данных документах. Используемые научные методы: системный подход, анализ и синтез, индукция и дедукция, логический анализ, критический анализ материалов и т.д. Исследование показало, что политика обеспечения системной финансовой стабильности отсутствует в текущих национальных стратегиях, а также существует огромный разрыв между банковским надзором и целью обеспечения системной финансовой стабильности.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p. 32 (16 titl.). JEL Classification: E00, E02, G01, G28. UDC: 336.1/.7(478)
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/361
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Perciun,R.,Clichici,D.Тhe_management_of_financial_stability_in_national_strategies.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.