Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/314
Title: Food security in conditions of financial and economic crisis
Authors: Bajura, Tudor
Keywords: costul alimentar de consum
importul produselor
exportul produselor
securitate alimentara
criza economica
food security
economic crisis
gross capital formation
food cart
продовольственная безопасность
экономическии кризис
валовое накопление капитала
продовольственная корзина
импорт товаров
экспорт товаров
formarea bruta de capital
Issue Date: 2016
Publisher: INCE
Citation: BAJURA, Tudor. Food security in conditions of financial and economic crisis. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2016, nr. 2, pp. 41-46. ISSN 1857-4130.
Abstract: It is well known that in the conditions of financial-economic crisis, food security situation is aggravated. The validity of this axiom is characteristic, in the first place, for less developed countries, economic activities of which is based mainly on the production of agri-industrial commodities with relatively low value-added, reflected in decreased opportunities for investment, attracting foreign capital, etc. A detailed analysis and modern scientific study of the nature of the problem regarding food security is the actual direction of scientific activities.The aim of this work is to identify the true causes that provoke the lack of guaranteed food supply, rigid dependence on food imports and the development of measures of counteraction to all this negativephenomena. During the study of food security problems were used methods of formation of dynamic ranges, methods of comparison, approximation, etc. As the obtained results it should be noted the proposed measures for the accelerated development of the industry of cattle, as well as other types of meat and dairy products, that are designed to replace the massive import of relevant products in order to improve the balance of foreign trade, in the first place, according to the article "Live animals and livestock products".
Este bine cunoscut faptul că în conditiile crizelor economico-financiare problemele ce țin de securitatea alimentară se acutizează. Valabilitatea acestei axiome este caracteristica, în primul rând, pentru ţările slab dezvoltate, activitatea economică a cărora este bazată preponderent pe producerea produselor agroindustriale, cu nivel relativ scăzut al valorii adăugate, ceea ce determină reducerea posibilităţilor pentru activitatea investiționala, atragerea capitalului străin etc. Analiza detaliată şi cercetările științifice moderne a esenţei problemei securităţii alimentare constituie o direcție actuală a activităţii stiinţifice. Scopul lucrării îl constituie identificarea cauzelor adevărate de provocare a insecurităţii alimentare, de dependenţă dură de importul produselor alimentare şi elaborarea măsurilor de combatere a acestor fenomene negative. În procesul cercetării problemelor securităţii alimentare au fost utilizate metodele de formare a seriilor dinamice, metodele de comparaţie, de aproximare etc. În calitate de rezultatele obţinute sunt de menţionat recomandările stiinţific argumentate de dezvoltare dinamică a sectorului autohton de producere a cărnii de bovine, precum şi a altor sectoare de producere a produselor din carne și lapte, destinate să substituie importurile masive ale acestor produse în vederea îmbunătăţirii balanţei comerţului exterior, în primul rând, la capitolul „Animale vii şi produse animaliere”.
Общеизвестно, что в условиях финансово-экономических кризисов проблемы продовольственной безопасности обостряются. Достоверность данной аксиомы характерна, в первую очередь, для слабо развитых государств, экономическая деятельность которых основана преимущественно на производстве агропромышленных товаров с относительно низкой добавочной стоимостью, что отражается в снижении возможностей для инвестиционной деятельности, привлечения внешнего капитала и т.п. Детальный анализ и современное научное исследование сущности проблемы продовольственной безопасности представляет собой актуальное направление научной деятельности. Целью работы является выявление истинных причин, провоцирующих отсутствие гарантированного продовольственного обеспечения, жесткой зависимости от импорта продовольственных товаров и разработка мероприятий противодействия данным негативным явлениям. В процессе исследования проблем продовольственной безопасности были использованы методы формирования динамических рядов, методы сравнения, аппроксимации и др. В качестве полученных результатов следует отметить предложенные меры по ускоренному развитию отрасли крупного рогатого скота, а также других отраслей по производству мясомолочной продукции, предназначенных для замены массивного импорта соответствующих продуктов в целях улучшения баланса внешней торговли, в первую очередь, по статье «Живые животные и животноводческие продукты».
Description: Abstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p. 46 (3 titl.). JEL Classification: E2, L66, Q02, Q18, Q19.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/314
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAJURA, Tudor. Food security in conditions of financial and economic crisis..pdf702.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.