Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1663
Title: Gender profile of income and consumption: evidence from the national transfer accounts of Moldova
Authors: Gagauz, Olga
Prohnitski, Valeriu
Keywords: National Transfer Accounts
gender differences
income
consumption
life cycle dificit
conturi nationale de transfer
diferente de gen
venituri
consum
deficitul ciclului de viata
национальные трансфертные счета
гендерные различия
доход
потребление
дефицит жизненного цикла
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: GAGAUZ, Olga, PROHNITSKI, Valeriu. Gender profile of income and consumption: evidence from the national transfer accounts of Moldova. In: Economy and Sociology. 2022, no. 1, pp. 87-99. ISSN 2587-4187. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2022.1-08
Abstract: The use of the National Transfer Accounts (NTA) methodology has opened up the possibility of examining gender differences in income and consumption throughout the life cycle. This article presents the results of the study of the gender profile of income and consumption based on the NTA of Moldova for 2019. Moldova is characterized by a low level of employment, low incomes and a high involvement of the population in international labor migration. Women's labor incomes are lower than men's throughout the life cycle, and the life cycle surplus is entirely formed by men, who are net donors to cover the life cycle deficit of other age groups during the working period. More than two-thirds of the economic life cycle deficit is held by women, and the gender gap in economic dependence records 22.7%. For men, the level of labor income exceeds consumption during 27 years, while for women, consumption exceed income throughout the entire life cycle. The differences at gender age profile of public consumption per capita are observed, especially for women at ages related to childbearing, and for men at retirement ages. The public transfers to health care (consumption of services) are significantly high for women both per capita and aggregate value. Women`s contribution in the public funds formation in the most active working ages is significantly lower than that of men. The private current transfers cover a large part of the LCD, both men and women.
Utilizarea metodologiei conturilor naționale de transfer (NTA) a deschis posibilitatea examinării diferențelor de gen în ceea ce privește veniturile și consumul de-a lungul ciclului de viață. Acest articol prezintă rezultatele studiului profilului de gen al veniturilor și consumului pe baza ANT al Republicii Moldova pentru anul 2019. Moldova se caracterizează printr-un nivel scăzut de ocupare a populației, venituri mici și o implicare ridicată a populației în migrația internațională a forței de muncă. Veniturile din muncă ale femeilor sunt mai mici decât ale bărbaților pe tot parcursul ciclului de viață, iar surplusul ciclului de viață este format în întregime din bărbați, care sunt donatori neți pentru a acoperi deficitul ciclului de viață al altor grupe de vârstă în perioada de muncă. Mai mult de două treimi din deficitul ciclului de viață economic este deținut de femei, iar decalajul de gen în dependența economică a fost de 22,7%. La bărbați, nivelul veniturilor din muncă depășește consumul timp de 27 de ani, iar la femei, consumul depășește veniturile pe tot parcursul ciclului de viață. Există diferențe în profilul de vârstă și sex al consumului public pe cap de locuitor, în special la femeile aflate la vârsta fertilă, în timp ce la bărbații la vârsta de pensionare. Transferurile publice pentru ocrotirea sănătății (consumul de servicii) sunt semnificativ mai mari pentru femei, atât pe cap de locuitor, cât și în termeni agregați. Contribuția femeilor în formarea fondurilor publice la vârstele apte de muncă este semnificativ mai mică decât cea a bărbaților. Transferurile private curente acoperă cea mai mare parte a deficitului ciclului economic de viață atât pentru bărbați, cât și pentru femei.
Использование методологии Национальных трансфертных счетов (НТС) открыло возможность для изучения гендерных различий в доходах и потреблении на протяжении всего жизненного цикла. В данной статье представлены результаты исследования гендерного профиля доходов и потребления на основе NTA Молдовы для 2019 года. Молдова характеризуется низким уровнем занятости населения, низкими доходами и высокой вовлеченностью населения в международную трудовую миграцию. У женщин трудовые доходы ниже, чем у мужчин на протяжении всего жизненного цикла, а профицит полностью формируются мужчинами, которые являются чистыми донорами для покрытия дефицита жизненного цикла других возрастных групп в течение трудового периода. Более двух третьих дефицита экономического жизненного цикла приходится на женщин, а гендерный разрыв в размере экономической зависимости составляет 22,7%. У мужчин уровень трудовых доходов превышает потребление в течение 27 лет, тогда как у женщин потребление превышает доходы на протяжении всего жизненного цикла. Наблюдаются различия в половозрастном профиле общественного потребления на душу населения, особенно для женщин в репродуктивном возрасте, тогда как для мужчин в пенсионном возрасте. Государственные трансферты на здравоохранение (потребление услуг) значительно выше для женщин как в расчете на душу населения, так и в совокупном выражении. Доля женщин в формировании государственных фондов в наиболее трудоспособных возрастах существенно ниже, чем у мужчин. Частные текущие трансферты покрывают большую часть дефицита экономического жизненного цикла, как мужчин, так и женщин.
Description: Referințe bibliografice : p. 99 (13 itl.). JEL Classification: J11, J16. UDC: 316.346.2+330.564.2+330.567.22](478).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1663
ISSN: 2587-4187
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gender_profile_of_income_and_consumption.pdf655.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.