Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1660
Title: International migration and population changes in Moldova
Authors: Tabac, Tatiana
Keywords: international migration
demographic processes
consequences of migration
population decline
Republic of Moldova
международная миграция
демографические процессы
последствия миграции
убыль населения
migratia internationala
procese demografice
consecintele migratiei
declinul populatiei
Republica Moldova
Issue Date: 2021
Publisher: INCE
Citation: TABAC, Tatiana. International migration and population changes in Moldova. In: Economy and Sociology. 2021, no. 2, pp. 94-102. ISSN 2587-4187. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2021.2-08
Abstract: The paper focuses on analyzing the implications of international migration on changes in the number and structure of the population in Moldova in the 2014-2020 period. The paper is based on revised data on the population with usual residence and international migration. The research methodology consists of estimating and analyzing specific indicators of migration and population change: emigration and immigration rates, gross and net migration rates, age-specific net migration rates by sex, population growth rate, and others. Results show that the emigration rate during this period increased from 43 to 58 emigrants per 1000 population. The cumulative net migration is -221,3 thousand or -7,7% of the population of 2014. The mobility of Moldova's population is higher than the population mobility of Moscow or Luxembourg. The share of women involved in the migration process is lower than that of men. Youth (aged 20-34) make up a third of the annual flow of emigrants, while return migration increases at pre-retirement ages. At the same time, there is an increase in the number of children involved in international migration, which indicates the increase in families’ migration for settlement. The population of Moldova decreased by -225,3 thousand in 2014-2020 or by -7.9%. The population growth rate varies between -0,7% and -1,8% annually. The paper concludes that the most important contribution to population decline is negative international migration. Population decline remains the biggest demographic challenge for Moldova.
Articolul se focusează pe analiza implicațiilor migrației internaționale asupra schimbărilor în numărul și structura populației în Moldova în perioada 2014-2020. Lucrarea are la bază datele revizuite ale populației cu reședința obișnuită și a migrației internaționale. Metodologia cercetării constă în estimarea și analiza indicatorilor specifici ai intensifății migrației și schimbării populației: ratele de emigrare și imigrare, rata migrației nete și migrației brute, ratele specifice ale migrației nete, rata de creștere a populației și altele. Rezultatele demonstrează că rata de emigrare în această perioadă a crescut de la 43 la 58 emigranți per 1000 populație. Migrația netă cumulată este de -221,3 mii persoane sau -7,7% din populația anului 2014. Nivelul de mobilitate al populației Moldova este mai înalt și decât nivelul de mobilitate al populației din Moscova sau Luxembourg. Ponderea femeilor implicate în procesul migrațional este mai mică comparativ cu cea a bărbaților. Tinerii (20-34 de ani) constituie a treia parte din fluxurile anuale de emigranți, în timp ce migrația de revenire crește la vârstele prepensionare. Totodată, este înregistrată creșterea copiilor implicați în migrația internațională ceea ce denotă intensificarea migrației familiilor cu stabilirea reședinței în străinătate. Populația Moldovei a scăzut cu -225,3 mii persoane în anii 2014-2020 sau cu -7,9%. Rata de scădere a populației variază între 0,7-1,8% anual. Articolul concluzionează că cea mai importantă contribuție în declinul populației aparține migrației internaționale negative. Cea mai mare provocare demografică pentru Moldova rămâne a fi declinul populației.
Статья посвящена анализу влияния международной миграции на изменения численности и структуры населения Молдовы в период 2014-2020 гг. Работа основана на пересмотренных данных о населении с постоянным местом жительства и международной миграции. Методология исследования заключается в оценке и анализе показателей интенсивности миграции и изменения численности населения: коэффициенты интенсивности эмиграции и иммиграции, коэффициенты миграционного оборота и чистой миграции, коэффициенты чистой миграции по возрасту и полу, темпов роста населения и других. Результаты показывают, что уровень эмиграции за исследуемый период увеличился с 43 до 58 эмигрантов на 1000 населения. Кумулятивная чистая миграция составляет -221,3 тыс. человек или -7,7% от общего числа населения 2014 г. Уровень мобильности населения Молдовы выше, чем уровень мобильности населения Москвы или Люксембурга. Доля женщин, вовлеченных в миграционный процесс, ниже, чем доля мужчин. Молодое население (20-34 года) составляет треть годового потока эмигрантов, в то время как возвратная миграция увеличивается в пред-пенсионном возрасте. В то же время увеличилось количество детей, вовлеченных в международную миграцию, что свидетельствует об увеличении миграции семей с детьми на постоянное место жительства. Население Молдовы уменьшилось на -225,3 тыс. человек в 2014-2020 гг. или на -7,9%. Темпы убыли населения колеблются в пределах 0,7–1,8% ежегодно. В статье делается вывод о том, что наиболее важным вкладом в убыль населения является отрицательная международная миграция. Самой большой демографической проблемой для Молдовы остается постоянная убыль населения.
Description: Referințe bibliografice: pp. 101-102 (12 itl.). JEL Classification: J11, R23. UDC: 331.556.4+314.116(478).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1660
ISSN: 2587-4187
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
International_migration_and_population_changes.pdf534.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.