Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/960
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorColesnicova, Tatiana-
dc.contributor.authorPerciun, Rodica-
dc.contributor.authorȚvircun, Alexandra-
dc.date.accessioned2020-07-14T08:32:31Z-
dc.date.available2020-07-14T08:32:31Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationCOLESNICOVA, Tatiana, PERCIUN, Rodica, TVIRCUN, Alexandra. Exchange market pressure index as a macroeconomic risk measuring instrument. In: Economy and Sociology. 2020, nr. 1, pp. 10-20. ISSN 1857-4130.en_EN
dc.identifier.issn1857-4130-
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/960-
dc.descriptionAbstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: pp. 19-20 (18 titl). DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2020.1-01. JEL Classification: E44, F4, F47, G01. UDC: 330.131.7:336.en_EN
dc.description.abstractThe financial sector of the Republic of Moldova belongs to the developing ones and is characterized by a higher level of risk and, therefore, a higher likelihood of a systemic crisis. Globalization and development of advanced information technologies not only create great opportunities for rapid economic development, but also pose serious security threats to the economic development of states, especially in a developing economy. In these conditions, the issue of ensuring the financial stability of the state is becoming increasingly relevant. The state of the financial and foreign exchange market represents one of the most important aspects of the financial security of the state. This study has been developed as part of the scientific project 15.817.06.02A "Development of tools for measuring the financial stability of the state".The study analyzes various macro-financial risk management tools. The purpose of this study was to calculate the pressure index on the foreign exchange market of both the Republic of Moldova and the main partner countries in terms of international trade. The results of related studies conducted by the authors of this work, which revealed that stability indicators in the foreign exchange market are associated with foreign trade risks served as an argument for the authors of the work to calculate the pressure index on the currency market of Romania and the Russian Federation for comparison with the indicators of the Republic of Moldova. Methods used in research include theoretical and comparative approaches, descriptive statistics and econometric models. The results of the research showed that international trade and the foreign exchange market are interdependent. The first can be considered a channel for transmitting the currency crisis, since demand increases with increasing imports, and this leads to increased pressure on the foreign exchange market. Increased exports reduce pressure on the foreign exchange market. But the greatest impact on the foreign exchange market in the Republic of Moldova is made by remittances from abroad, which are directly correlated with the dynamics of labor exports. At the same time, it was concluded that at present, due to macroprudential regulation, there are no linear dependencies in financial markets and, therefore, there are no correlations, but only the interdependence of variables.en_EN
dc.description.abstractSectorul financiar al Republicii Moldova aparține celor emergente și se caracterizează printr-un nivel de risc mai ridicat și, prin urmare, cu o probabilitate mai mare de apariție a crizei sistemice. Globalizarea şi dezvoltarea tehnologiilor informaţionale avansate generează nu doar mari oportunităţi pentru o dezvoltare economică rapidă, dar creează şi grave ameninţări pentru securitatea, dezvoltarea economică a statelor, mai ales cu o economie emergentă. În aceste condiţii, problema asigurării stabilităţii financiare a statului capătă o amploare tot mai semnificativă. Unul dintre cele mai importante aspecte ale securităţii financiare a unui stat este starea pieței financiar-valutare. Prezentul studiul a fost elaborat în cadrul proiectului 15.817.06.02A. Elaborarea instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare a statului” și analizează diferite instrumente de gestionare a riscurilor macrofinanciare. Scopul prezentei cercetări a constat în calcularea indicelui de presiune al pieței valutare atât a Republicii Moldova, cât și a principalelor țări partenere din punct de vedere al comerțului international. Drept argument al deciziei autorilor de a calcula indicele presiunii valutare a României și a Federației Ruse în coraport cu cel al Republicii Moldova pot servi rezultatele altor studii efectuate de autori, care demonstrează faptul că indicatorii de stabilitate pe piața valutară sunt asociați riscurilor comerciale externe. Metodele utilizate includ abordări teoretice și comparative, statistica descriptivă şi modele econometrice.Rezultatele studiului au arătat că comerțul internațional și piața valutară sunt interdependente primul poate fi considerat un canal de transmitere a crizei valutare, deoarece odată cu majorarea importurilor crește cererea, iar aceasta duce la majorarea presiunii asupra pieței valutare. Iar majorarea exporturilor reduce presiunea asupra pieței valutare, dar cel mai mare impact asupra pieței valutare în condițiile Republicii Moldova il au remitențele din străinătate care sunt într-o corelație directă cu dinamica exporturilor de muncă. Totodată, s-a ajuns la concluzia că, în prezent, datorită reglementărilor macroprudențiale, pe piețele financiare nu există dependențe liniare și, în consecință, nu există corelații, doar interdependență variabilă. Cuvinte-cheie:risc macroeconomic, instabilitate financiară, criză valutară, indicele presiunii asupra pieței valutare, politici macroeconomice contraciclice, reglementare macroprudențială.en_EN
dc.description.abstractФинансовый сектор Республики Молдова относится к развивающимся и характеризуется более высоким уровнем риска и, следовательно, более высокой вероятностью возникновения системного кризиса. Глобализация и развитие передовых информационных технологий не только открываютбольшие возможности для быстрого экономического развития, но и создают серьезные угрозы безопасности экономическому развитию государств, особенно в условиях развивающейся экономики. В этих условиях вопрос обеспечения финансовой устойчивости государства становится все более актуальным. Одним из важнейших аспектов финансовой безопасности государства является состояние финансово-валютного рынка. Данное исследование было разработано в рамках научного проекта 15.817.06.02А «Разработка инструментов для измерения финансовой устойчивости государства». В исследовании анализируются различные инструменты управления макро-финансовыми рисками. Целью данного исследования явилось вычисление индекса давления на валютный рынок как Республики Молдова, так и основных стран-партнеров с точки зрения международной торговли. Результаты предыдущих исследований авторов выявили, что показатели стабильности на валютном рынке связаны с внешнеторговыми рисками. Это послужило аргументом для решения авторов работы рассчитать индекс давления на валютный рынок Румынии и Российской Федерации для сравнения с показателями Республики Молдова. Используемые методы включают теоретический и сравнительный подходы, описательную статистику и эконометрические модели. Результаты исследования показали, что международная торговля и валютный рынок взаимозависимы. Первый можно считать каналом передачи валютного кризиса, поскольку с ростом импорта увеличивается спрос, а это приводит к усилению давления на валютный рынок. Увеличение экспорта снижает давление на валютный рынок. Но наибольшее влияние на валютный рынок в Республике Молдова оказывают денежные переводы из-за рубежа, которые находятся в прямой корреляции с динамикой экспорта рабочей силы. В то же время, был сделан вывод о том, что в настоящее время из-за макропруденциального регулирования не существует линейных зависимостей на финансовых рынках и, следовательно, нет корреляций, а только взаимозависимость переменных.en_EN
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherComplexul Editorial al INCEen_EN
dc.subjectmacroeconomic risken_EN
dc.subjectfinancial instabilityen_EN
dc.subjectcurrency crisisen_EN
dc.subjectcountercyclical macroeconomic policiesen_EN
dc.subjectmacroprudential regulationen_EN
dc.subjectrisc macroeconomicen_EN
dc.subjectinstabilitate financiarăen_EN
dc.subjectcriză valutarăen_EN
dc.subjectpolitici macroeconomice contracicliceen_EN
dc.subjectreglementare macroprudențialăen_EN
dc.subjectмакроэкономический рискen_EN
dc.subjectфинансовая нестабильностьen_EN
dc.subjectвалютный кризисen_EN
dc.subjectантициклическая макроэкономическая политикаen_EN
dc.subjectмакропруденциальное регулированиеen_EN
dc.titleExchange market pressure index as a macroeconomic risk measuring instrumenten_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Exchange_market_pressure_index as_a_macroeconomic_risk_measuring_instrument.pdf918.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.