Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/936
Title: Visions regarding the strategy of ensuring food security in the Republic of Moldova
Authors: Perciun, Rodica
Oleiniuc, Maria
Keywords: management
sustainability
food security strategy
sustenabilitate
securitate alimentară
strategia securității alimentare
менеджмент
устойчивость
продовольственная безопасность
стратегия продовольственной безопасности
Republic of Moldova
Republica Moldova
Республикa Молдова
Issue Date: 2019
Publisher: Tipografia Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Citation: PERCIUN, Rodica, OLEINIUC, Maria. Visions regarding the strategy of ensuring food security in the Republic of Moldova. In: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2019, vol. 6, nr. 1(11), pp. 7-21. ISSN 2345-1424.
Abstract: In the 21st century, more and more specialists from different areas and countries draw attention and discuss a possible crisis related to food security. International experts argue that today’s food system generates hunger simultaneously with food waste, massive greenhouse gas emissions, and, consequently, health problems. Thus, the issue of ensuring food security is part of the global problems of humanity in the 21st century. In this article, the authors present for analysis the factors and threats that influence the level of food security both inside the country and abroad. In order to eliminate such negative consequences as micronutrient deficiency, obesity and malnutrition as a result of imbalances in the field of food security, the authors propose to develop the Food Security Strategy for the Republic of Moldova. The development of the Food Security Strategy is determined by the fact that the situation regarding food security is influenced by the risks of climate change and human intervention during the last period of time. The main objective proposed by the authors in the research carried out is the development and implementation of the action plan for the development of food security in the Republic of Moldova. The scientific methods used by the authors are: analysis and synthesis, induction and deduction, history and logic. The results obtained from the implementation of the action plan will reflect the economic efficiency and demonstrate the complete integration of this strategy into the development directions of the Republic of Moldova. Decentralized assessments will be highlighted by gaps in implementation of the Action Plan.
În secolul XXI tot mai mulți specialiști din diverse domenii și țări atrag atenția și discută despre o posibilă criză legată de asigurarea securității alimentare. Experții internaționali își argumentează opinia sa, prin faptul că sistemul alimentar de astăzi generează foame concomitent cu deșeurile alimentare, se fac emisii masive de gaze cu efect de seră și prin urmare, cresc problemele de sănătate etc. Astfel, problema asigurării securității alimentare face parte din problemele globale ale omenirii secolului XXI. În acest articol, autorii prezintă pentru analiză factorii și amenințările care influențează nivelul securității alimentare atât la nivel intern cât și extern. Pentru a elimina efectele negative cum ar fi: deficitul de micronutrienți, obezitatea și malnutriția rezultată din dezechilibrele de securitate alimentară, autorii propun elaborarea Strategiei de Securitate Alimentară pentru Republica Moldova. Elaborarea Strategiei de Securitate Alimentară este determinată de faptul că în ultima perioadă de timp situația privind securitatea alimentară este influențată de riscurile condiționate de schimbările climatice și de interferențele umane. Obiectivul principal propus de autori în cadrul cercetării realizate este elaborarea și implementarea planului de acțiune pentru dezvoltarea securității alimentare în Republica Moldova. Metodele științifice folosite de autori sunt: analiza și sinteza, inducția și deducția, istoria și logicul. Rezultatele obținute în urma implementării planului de acțiune vor oglindi eficiența economică și vor demonstra integrarea completă a acestei strategii în direcțiile de dezvoltare a Republicii Moldova.
В 21 веке все больше специалистов из разных областей и стран привлекают внимание и обсуждают возможный кризис, связанный с обеспечением продовольственной безопасности. Международные эксперты утверждают, что сегодняшняя продовольственная система порождает голод одновременно с пищевыми отходами, огромными выбросами парниковых газов и, следовательно, проблемами со здоровьем. Таким образом, проблема обеспечения продовольственной безопасности является частью глобальных проблем человечества XXI века. В данной статье авторы представляют для анализа факторы и угрозы, влияющие на уровень продовольственной безопасности как внутри страны, так и за ее пределами. Для устранения таких негативных последствий, как дефицит питательных микроэлементов, ожирение и недоедание в результате дисбалансов в области продовольственной безопасности, авторы предлагают разработать Стратегию продовольственной безопасности для Республики Молдова. Необходимость разработки Стратегии продовольственной безопасности определяется тем фактом, что в течение последнего периода времени на ситуацию безопасности пищевых продуктов влияют риски изменения климата и вмешательства самого человека. Основной целью проведенного исследовании, являются, предложенные авторами, разработка и реализация плана действий по развитию продовольственной безопасности в Республике Молдова. Научные методы, используемые авторами, составили: анализ и синтез, индукция и дедукция, история и логика. Результаты, полученные вследствие внедрения Плана действий, отразят экономическую эффективность и продемонстрируют полную интеграцию стратегии с основными направлениями развития страны.
Description: Bibliogr.: pp. 19 - 21 (30 titl.). JEL classification: O1, O10, O13.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/936
ISSN: 2345-1424
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Visions_regarding_the_strategy_of_ensuring_food_security_in_the_Republic_of_Moldova.pdf524.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.