Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/896
Title: Rolul formării profesionale ca resursă economică
Authors: Ravit, Amar
Bîrcă, Iulita
Keywords: piața muncii
educație
resurse umane
instruire
cunoștințe
labour market
education
human resources
instruction
knowledge
Issue Date: 2019
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: RAVIT, Amar, BÎRCĂ, Iulita. Rolul formării profesionale ca resursă economică. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. II, pp. 270-275. ISBN 978-9975-3305-7-2.
Abstract: Cercetarea este dedicată problemelor de formare a resurselor umane calificate în conformitate cu cerințele economiei și societății moderne. Cunoașterea este un factor strategic în dezvoltarea socioeconomic a societății, viabilitatea și securitatea acesteia. Mecanismul efficient de transfer de cunoștințe și deprinderi determină oportunitatea utilizarii resurselor de muncă în crearea unei societăți competitive. Proprietatea principală a resurselor economice este o raritate în condițiile necesităților ilimitate în bunuri și servicii. Evaluarea economică a resurselor naturale este înțeleasă ca identificarea valorii lor în procesul de producere. Accelerarea progresului tehnologic-științific a condus la o reconsiderare a atitudinii societății față de cunoaștere și educație. Adaptarea la condițiile moderne, unde apar noi progrese și tehnologii zi de zi, a devenit posibil doar cu ajutorul educației și al inteligenței. De aceea, este foarte important să evidențiem politicile de formare a resurselor umane, a specialiștilor de calificare superioară. Scopul studiului constă în cercetarea mediului și pârghiilor tehnologiilor educaționale moderne în procesul de furnizare a serviciilor educaționale care să răspundă cerințelor dezvoltării economice, sociale, competitive.
The research is dedicated to the issues of qualified human resources training in accordance with the requirements of the modern economy and society. Knowledge is a strategic factor in the socio-economic development of society, its viability and security. The efficient transfer mechanism of knowledge and skills determines the opportunity to use work resources to create a competitive company. The main property of economic resources is a rarity under the conditions of limited needs in goods and services. The economic evaluation of natural resources is understood as identifying their value in the production process. Accelerating technological-scientific progress has led to a reconsideration of society's attitude towards knowledge and education. Adapt to modern conditions, where new advances and technologies come day by day, made possible only by education and intelligence. That is why it is very important to highlight human resources training policies and top-level specialists. The aim of the study is to research the environment and leverage of modern educational technologies in the process of delivering educational services that meet the requirements of economic, social and competitive development.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 274-275(24 titl.). JEL Classification: A120, H52, I22, I28, O40.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/896
ISBN: 978-9975-3305-7-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rolul_formarii_profesionale_ca_resursa_economica.pdf419.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.