Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/881
Title: Tendințele și problemele eficacității sectorului zootehnic în contextul securității agroalimentare autohtone
Authors: Ceban, Angela
Keywords: sector zootehnic
sector agroalimentar
securitate economică
producție de origine animalieră
nutreț
piața
agri-food sector
economic security
production of animal origin
nutrition
sector agroalimentar
Issue Date: 2019
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: CEBAN, Angela. Tendințele și problemele eficacității sectorului zootehnic în contextul securității agroalimentare autohtone. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. I, pp. 304-307. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Abstract: Creșterea eficacității sectorului agricol aduce beneficii directe în vederea îmbunătățirii securității și nutriției alimentare. Unele din funcțiile prioritare includ creșterea cantității și varietății de produse alimentare, promovarea schimbărilor economice, oferind principala sursă de venit pentru multe persoanesărace din Moldova. Numeroasele studii arată că atât dezvoltarea agricolă, cât și creșterea economiei în ansamblu sunt necesare pentru îmbunătățirea securității alimentare și nutriției și că primul dintre aceste două procese poate servi drept stimulent pentru al doilea.Sectorul zootehnic este un factor relevant în dezvoltarea agriculturii și a sistemelor alimentare. El stimulează schimbările economice, sociale și de mediu la scară largă și este punctul de plecare pentru analizarea tendințelor și problemelor legate de dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar în general. Scopul principal al cercetării se concentrează pe tendințele și problemele structurale în procesul de obținere și valorificare a produselor de origine animalieră precum și posibilitățile de creștere și producere a animalelor, având în vedere contribuția sa în dezvoltarea durabilă a agriculturii și a securității agroalimentare.
Increasing the efficiency of the agricultural sector brings direct benefits in improving food security and nutrition. Some of the priority functions include increasing the quantity and variety of foodstuffs, promoting economic changes, providing the main source of income for many poor people in Moldova. Numerous studies show that both agricultural development and the growth of the economy are both necessary for improving food security and nutrition and that the first of these two processes can serve as an incentive for the second.The livestock sector is a relevant factor in the development of agriculture and food systems. It stimulates economic, social and environmental changes on a large scale and it is the starting point for analyzing trends and issues related to the sustainable development of the agri-food sector in general. The main aim of the research focuses on the structural trends and problems in the process of obtaining and exploiting the products of animal origin as well as the possibilities of breeding and production of animals, considering its contribution to the sustainable development of agriculture and agri-food security.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 307(3 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/881
ISBN: 978-9975-3305-6-5
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.