Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/865
Title: Model trimestrial de prognoză a PIB-ului Republicii Moldova
Authors: Toacă, Zinovia
Vîntu, Denis
Keywords: prognoză
ARIMA
produs intern brut
test Student
Jarque-Bera
Fischer
forecast
internal product
gross domestic product
Issue Date: 2019
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: TOACĂ, Zinovia, VÎNTU, Denis. Model trimestrial de prognoză a PIB-ului Republicii Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chisinau: INCE, 2019, vol. I, pp. 68-77. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Abstract: Scopul prezentei lucrări este descrierea unui model de prognoză trimestrială a PIB-ului, categorii de utilizări, în corespundere cu prioritățile de dezvoltare ale Republicii Moldova pe termen mediu. Atingerea scopului propus au impus trasarea unor sarcini, între care: - Abordarea conceptuală a seriilor de timp, cu referire la utilizarea tehnicii ARIMA pentru estimarea seriei cronologice; - Analiza economică a PIB-ului pe categorii de utilizări; - Studierea seriilor de timp prin metoda indicilor a ritmului de creștere a indicatorilor incluși în analiză, structura, grad de influență; - Prognoza PIB-ului pe categoriilor de utilizări și resurse, pentru perioadă 2019-2020. Tehnici de prognozare: - Utilizarea tehnicii ARIMA; - Utilizarea pachetului econometric Eviews pentru estimarea și elaborarea modelului macroeconometric. Abordările științifice și metodologice descrise în prezenta lucrare vor servi în calitate de suport științific în procesul elaborării scenariilor de evoluție economică. Metodele de cercetare folosite de autori include identificarea trendului de dezvoltare economică, analiza diagnostic, prognoză economică fundamentată științific, tehnica ARIMA, analiza regresională a seriilor de timp.
The purpose of the present paper is to describe a model of quarterly GDP forecast, categories of uses, in accordance with the development priorities of the Republic of Moldova in the medium term. The achievement of the main purpose requires to draw up the tasks, among which: - Conceptual approach of time series, with reference to the use of ARIMA technique for estimating the time series; - Economic analysis of the categories of uses, subcomponents of GDP; - Studying time series, using method of indices, where the following indicators were used as: growth rate, structure, degree of influence and influence; - Forecast of categories of uses, for the same reference period 2019-2020 Actuality of the research - Use of the ARIMA technique; - Using econometric package Eviews for estimating and developing the macroeconometric model. Scientific and methodological approaches described in this paper will serve as scientific support for the Ministry of Economy in the process of developing their own economic scenarios and forecasting options. Research methods: identifying trends in economic development; diagnostic analysis; economic forecasts scientifically substantiated, ARIMA methods, regression analysis of time series.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 77(7 titl.). JEL Classification: C10, C22, E27.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/865
ISBN: 978-9975-3305-6-5
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Model_trimestrial_de_prognoza_a_PIB-ului_Republicii_Moldova.pdf746.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.