Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/807
Title: Modern methods of valuation of investments’ economic efficiency in the agricultural business
Authors: Bajura, Tudor
Keywords: agrarian business
investment projects
modern methods
economic efficiency
business agrar
proiect investitional
metode moderne
eficienta economica
аграрный бизнес
инвестиционные проекты
современные методы
экономическая эффективность
Issue Date: 2019
Publisher: INCE
Citation: BAJURA, Tudor. Modern methods of valuation of investments’ economic efficiency in the agricultural business. In: Economy and sociology. 2019, nr.1, pp. 21-35. ISSN 1857-4130.
Abstract: The period of transition of the national economies from the socialist system to the market economy system is marked by a whole series of economic and social events, where investments represent a driving force for the country's economic development. The aim of this research is to provide scientific assistance on the widespread use of modern methods, recognized in developed industrialized countries, to elaborate and/or evaluate investment projects on the basis of which the indigenous agricultural sector will be able to survive in harsh conditions of often unfair competition from the part of Western agricultural producers. The main research methods are qualitative and quantitative analysis of economic events, comparative and statistical comparisons, dynamics and trend studies, economic and mathematical methods to justify the economic efficiency of investments, etc. The results obtained from the out carried research are the algorithms of calculation and performance indicators for assessing the level of economic efficiency of agrarian business investments, which are successfully used in the Western European countries for many years, but totally ignored within the national economy of the Republic of Moldova.
Perioada de trecere a economiei naţionale de la sistemul socialist spre sistemul economiei de piaţă este marcată de un şir de evenimente economice şi sociale, din care, în mod deosebit, evidenţiem investiţiile – forţă motrice pentru dezvoltarea economică a ţării. Scopul cercetării îl constituie asigurarea asistenţei ştiinţifice privind utilizarea largă a metodelor moderne, recunoscute în ţările industrial dezvoltate, de elaborare şi evaluare a proiectelor investiţionale în baza cărora sectorul agricol autohton va fi capabil de a supravieţui în condiţiile dure de competitivitate, deseori, neloială din partea producătorilor agricoli occidentali. Metodele principale de cercetare sunt: analiza calitativă şi cantitativă a evenimentelor economice, comparaţiile pare şi cele statistice, formarea rândurilor dinamice şi studiile trendurilor, metodele economico-matematice de argumentare a eficienţei economice a investiţiilor etc. În calitate de rezultate, obţinute în urma cercetărilor efectuate, pot fi numite algoritmelede calcul şi indicatoriide performanţă privind evaluarea nivelului de eficienţă economică a investiţiilor în businessul agrar, care, ani la rând,sunt utilizate cu succes în ţările vest-europene, însă, practic pe deplin, ignorate în cadrul economiei naţionale a Republicii Moldova.
Период перехода национальной экономики от социалистической системы к системе рыночной экономики отмечен целым рядом экономических и социальных событий, одним из которых следует признать инвестиции, являющиеся движущей силой экономического развития страны. Цель исследования –оказать научную помощь в широком распространении современных методов, применяемых в промышленно развитых странах, для разработки и оценки инвестиционных проектов, с помощью которых местный сельскохозяйственный сектор сможет выжить в непростых условиях зачастую нелояльной конкуренции со стороны западных сельхозпроизводителей. Основными методами исследования являются качественный и количественный анализ экономических событий, статистические сравнения, исследования динамических рядов и сформированных на их основе трендов, экономико-математические методы обоснования экономической эффективности инвестиций и др. В качестве результатов, полученных на основе проведенных исследований, можно назвать алгоритмы расчета и оценочные показатели уровня эффективности инвестиций в аграрный бизнес, которые годами успешно используются в странах Западной Европы, но практически полностью игнорируются в рамках национальной экономики Республики Молдова.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 35 (19 titl.). DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.1-02. JEL Classification: G11,O13,Q10,Q13,Q16,Q19. UDC:338.43+330.322:631.15.
URI: https://economy-sociology.ince.md/category/2019-ro/jurnalul-nr-1-2019-ro/
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/807
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.