Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/716
Title: State policies for supporting the entrepreneurs as women and young people from social-vulnerable groups
Authors: Macari, Vadim
Keywords: SME
socially vulnerable persons
young entrepreneurs
young self-employed workers
state support policies
NPEEY
development of female entrepreneurship
Republic of Moldova
IMM
persoane social-vulnerabile
tineri antreprenori
tineri lucrători pe cont propriu
politici de stat de susținere
PNAET
antreprenoriat feminin
Republica Moldova
МСП
социально уязвимые лица
молодые предприниматели
молодые самозанятые работники
государственная политика поддержки
НПЭПМ
развитие женского предпринимательства
Республика Молдова
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: MACARI, Vadim (2018). State policies for supporting the entrepreneurs as women and young people from social-vulnerable groups. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2018, nr. 2, pp. 39-47. ISSN 1857-4130.
Abstract: Under the conditions of the business environment currently existing in the Republic of Moldova, which, in certain aspects, requires essential improvements, the creation of conditions and opportunities for all persons, who wish to start a business, for their successful work activities and entrepreneurship, remains an imperious task. The need for special support from the state in order to initiate and develop a successful business is most felt by the socially vulnerable categories of population. Therefore, the main purpose of this article is to analyze relevant national policy documents for supporting women and young people, part of the socially vulnerable category, as entrepreneurs. The information base of the investigation constituted, mainly, the statistical data of the NBS and the consulted bibliographic sources. The main used research methods were: studying the written and electronic sources on the subject; monograph; quantitative and qualitative methods; analysis and synthesis; statistics; table; dynamic strings. The most relevant results are the following: a) characteristic of the national state policy of supporting women and young people as entrepreneurs or self-employed; b) correct defining of the content and correlation of the main notions established by the NBS, which are used in the research process; c) determining the evolution of the number, structure (2012 and 2016) and dynamics (2016/2012) of young entrepreneurs according to their professional status, levels of education and gender.
În condițiile mediului de afaceri constituit actualmente în Republica Moldova, care, sub anumite aspecte, necesită îmbunătățiri esențiale, crearea pentru toate persoanele, ce doresc să-și inițieze o afacere, a condițiilor și oportunităților pentru desfășurarea cu succes de către aceștia a activităților de muncă și antreprenoriale, rămâne a fi o sarcină imperioasă. Nevoia de un sprijin special din partea statului pentru a iniția și desfășura o afacere reușită este resimțită cel mai mult de către categoriile social-vulnerabile ale populaţiei. De aceea, scopul principal al prezentului articol este analiza unor documente relevante de politici de stat naționale în vederea susținerii femeilor și tinerilor, din categoria persoanelor social-vulnerabile, în calitate de antreprenori. Baza informativă a investigației a constituit-o,cu preponderență, datele statistice respective ale BNS și sursele bibliografice consultate. Metodele principale de cercetare utilizate au fost: studierea surselor scrise și electronice la temă; monografică; cantitativă și calitativă; analiza și sinteza; statistică; tabelară; șirurile dinamice. Cele mai relevante rezultate obținute sunt: a) caracteristica politicii de stat naționale de susținere a femeilor și tinerilor în calitate de antreprenori sau lucrători pe cont propriu; b) definirea corectă a conținutului și corelării principalelor noțiuni stabilite de BNS, cu care se operează în procesul cercetării; c)determinarea evoluției numărului, structurii (anii 2012 și 2016) și dinamicii (2016/2012) antreprenorilor tineri după statutul lor profesional, nivelele de instruire și sexe.
условиях создавшейся в настоящее время в Республике Молдова бизнес-среды, которая, в некоторых отношениях, требует существенных улучшений, создания для всех лиц, которые хотят открыть собственный бизнес, условий и возможностей для успешного осуществления ими трудовой и предпринимательской деятельности, остаётся первостепенной задачей. В необходимости особой поддержки со стороны государства, чтобы начать и осуществить успешный бизнес, больше всех нуждаются наиболее социально уязвимые категории населения. Поэтому, основной целью данной статьи является анализ некоторых важных документов государственной политики, направленных на поддержку женщин и молодых людей в качестве предпринимателей из социально уязвимых категорий лиц. Информационную базу исследования составили, главным образом, соответствующие статистические данные НБС и использованные библиографические источники. Основными методами исследования были: изучение письменных и электронных источников по теме; монографический; количественные и качественные; анализ и синтез; статистические; таблицы; динамические ряды. Наиболее значимыми результатами являются: а) характеристика государственной национальной политики по поддержке женщин и молодых людей в качестве предпринимателей или самозанятых; б) правильное определение содержания и соотношения основных понятий, определяемых НБС и используемых в процессе исследования; в) определение количества, структуры (в 2012 г. и 2016 г.) и динамики (2016/2012 гг.) молодых предпринимателей в зависимости от их статуса занятости, уровней образования и пола.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 47 (13 titl.). JEL Classification: L26, G18, J21. UDC: 334.7.012.64.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/716
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.