Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/712
Title: Classification of the competitiveness’ factors and new approaches to assessing the competitiveness
Authors: Gutium, Tatiana
Keywords: competitiveness of goods
competitive advantage
price
quality
competitivitatea bunurilor
avantaj competitiv
dezavantaje competitive
pret
calitate
competitive disadvantage
конкурентоспособность товара
конкурентное преимущество
конкурентные недостатки
цена
качество
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: GUTIUM, Tatiana. Classification of the competitiveness’ factors and new approaches to assessing the competitiveness. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2018, nr. 2, pp. 65-74. ISSN 1857-4130.
Abstract: The vector of development of Moldovan economy, as well as the world economy, is unstable. In order not to be exposed to external shocks, it is necessary to ensure sustainable growth of the national economy. Only an economy that offers competitive products can achieve this goal. The object of the research is represented by the factors influencing the competitiveness of a product, and the main goals are the structuring of competitiveness factors and the development of new approaches in assessing competitive advantages. The following empirical and theoretical methods hjave been used in the study: observation and data collection, the method of scientific abstractions, comparative analysis, regression analysis, economic and mathematical modelling. In this article, the author has developed and applied two new ways to assess competitiveness. The study showed that the Moldovan economy is based on the production of primitive goods, while in order to achieve stable economic growth it is necessary to redirect its resources to the production of high-tech products and products with high added value.
Vectorul dezvoltării economiei moldovenești, precum și economiei mondiale, este instabil. Pentru a nu fi expuși șocurilor externe, este necesar de asigurat o creștere durabilă a economiei naționale. Numai o economie care oferă produse competitive poate atinge acest scop. Obiectul de cercetare reprezintă factorii competitivității bunurilor, iar scopurile principale sunt structurarea factorilor și elaborarea noilor abordări de evaluare a avantajelor competitive. Următoarele metode empirice și teoretice au fost utilizate în studiu: observația și colectarea datelor, metoda abstracției științifice, analiza comparativă, analiza regresiei, modelarea economico-matematică. În acest articol, autorul a elaborat și a aplicat două abordări noi de evaluare a competitivității. Studiul a arătat că economia Moldovei se bazează pe producerea bunurilor primitive, în timp ce pentru a obține o creștere economică stabilă este necesară redirecționarea resurselor către fabricarea produselor high-tech și bunurilor cu valoare adăugată înaltă.
Вектор развития молдавской экономики, как и мировой экономики, нестабилен. Чтобы не подвергаться внешним шокам, необходимо обеспечить устойчивый рост национальной экономики. Только экономика, которая предлагает конкурентоспособные продукты, может достичь эту цель. Объектом исследования являются факторы влияния на конкурентоспособность товара, а основные цели – структурирование факторов конкурентоспособности и разработка новых подходов в оценке конкурентных преимуществ. В процессе исследования были использованы следующие эмпирические и теоретические методы: наблюдение и сбор данных, метод научных абстракций, сравнительный анализ, регрессионный анализ, экономико-математическое моделирование. В данной статье автор разработал и применил новые два способа оценки конкурентоспособности. Исследование показало, что молдавская экономика основывается на производстве примитивных товаров, в то время как для достижения стабильного экономического роста необходимо перенаправить свои ресурсы на производство наукоёмкой продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: pp. 73-74 (12 titl.). JEL Classification: M30, M31, D10. UDC: 339.13+330.16.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/712
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.