Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/682
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRojco, Anatolii-
dc.contributor.authorVinogradova, Valentina-
dc.contributor.authorIvanov, Svetlana-
dc.date.accessioned2018-12-18T08:04:26Z-
dc.date.available2018-12-18T08:04:26Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationROJCO, Anatolii, VINOGRADOVA, Valentina, IVANOV, Svetlana (2018). Caracteristici regionale ale sărăciei rurale în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. II, pp. 288-294. ISBN 978-9975-3202-9-0.en_EN
dc.identifier.isbn978-9975-3202-9-0-
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/682-
dc.descriptionAbstract în lb. rom., rusă, engl. Bibliogr.: p. 294 (4 titl.). JEL Classification: I32, O15, O18.en_EN
dc.description.abstractRelevanța subiectului articolului se datorează faptului că în structura populației Republicii Moldova predomină sătenii. În același timp, nivelul sărăciei în mediul rural depășește în mod semnificativ nivelul sărăciei în țară în ansamblu. În plus, există diferențe semnificative în ceea ce privește nivelul sărăciei rurale în regiunile Moldovei. Între timp, studiul problemelor legate de sărăcia rurală și, mai ales, de sărăcia rurală regională în Republica Moldova, nu a fost dezvoltat în mod corespunzător până în prezent. Acest articol împlinește într-o oarecare măsură această lacună. Scopul studiului constă în analiza nivelului de sărăcie în regiunile rurale ale Republicii Moldova, identificarea caracteristicilor socio-economice ale acestor regiuni și evaluarea impactului acestor caracteristici asupra sărăciei rurale în regiuni. În lucrare au fost utilizate următoarele metode: monografică, analogiilor, comparația, statistică etc. Principalele rezultate sunt: 1) analiza complexă a așezării rurale moderne în Republica Moldova; 2) analiza nivelului sărăciei rurale și identificarea factorilor care afectează nivelul sărăciei rurale în regiunile țării; 3) evaluarea caracteristicilor regionale ale sărăciei rurale și a impactului asupra nivelului sărăciei a: a) caracterului așezării rurale; b) nivelului și structurii ocupării forței de muncă; c) volumului remitențelor; d) prezenței și eficienței utilizării loturilor de pământ și animalelor.en_EN
dc.description.abstractАктуальность темы статьи обусловлена тем, что в структуре численности населения Республики Молдова преобладают сельчане. При этом, уровень сельской бедности значительно превышает уровень бедности населения страны в целом. Более того, имеют место существенные различия в уровне сельской бедности по регионам Молдовы. Между тем, исследование проблем сельской бедности, а тем более региональной сельской бедности в Республике Молдова до настоящего времени не получили должного развития. Данная статья в определённой степени восполняет этот пробел. Целью исследования является анализ уровня сельской бедности в регионах Республики Молдова, выявление социально-экономических особенностей развития этих регионов и оценка влияния этих особенностей на уровень сельской бедности в регионах. В работе были использованы следующие методы: монографический, аналогов, сравнительный, статистический и др. Основными результатами являются: 1) комплексный анализ современного сельского расселения в Республике Молдова; 2) анализ уровня сельской бедности и определение факторов, влияющих на уровень сельской бедности по регионам страны; 3) оценка региональных особенностей сельской бедности и влияние на уровень бедности: а) характера сельского расселения; б) уровня и структуры занятости; в) объемов remitențe; г) наличия и эффективности использования земельных участков и домашнего скота.en_EN
dc.description.abstractThe relevance of the topic of the article is due to the fact that in the structure of the population of the Republic of Moldova, the villagers predominate. At the same time, the level of rural poverty significantly exceeds the level of poverty in the country as a whole. Moreover, there are significant differences in the level of rural poverty within the regions of Moldova. Meanwhile, the study of the problems of rural poverty, and even more so of regional rural poverty in the Republic of Moldova, has not been properly developed until now. This article to some extent fills this gap. The aim of the study is to analyze the level of rural poverty in the regions of the Republic of Moldova, to identify the socio-economic characteristics of the development of these regions and to assess the impact of these features on the level of rural poverty in the regions. The following methods were used in the article: monographic, method of analogies, comparative method, statistical method, etc. The main results are: 1) a comprehensive analysis of modern rural settlement in the Republic of Moldova; 2) an analysis of the level of rural poverty and identification of factors affecting the level of rural poverty in the regions of the country; 3) an assessment of the regional characteristics of rural poverty and the impact on poverty level of: a) the character of rural settlement; b) the level and structure of employment; c) the volume of remittances; d) the availability and efficiency of the use of land plots and livestock.en_EN
dc.language.isootheren_EN
dc.publisherComplexul Editorial al INCEen_EN
dc.subjectsărăcie ruralăen_EN
dc.subjectmediu ruralen_EN
dc.subjectnivelul sărăciei ruraleen_EN
dc.subjectvenituri disponibileen_EN
dc.subjectnivelul ocupării forței de muncăen_EN
dc.subjectstructura ocupării forței de muncăen_EN
dc.subjectremitenţeen_EN
dc.subjectloturi de pământen_EN
dc.subjectanimaleen_EN
dc.subjectсельская бедностьen_EN
dc.subjectсельское расселениеen_EN
dc.subjectуровень сельской бедностиen_EN
dc.subjectрасполагаемые доходыen_EN
dc.subjectуровень занятостиen_EN
dc.subjectструктура занятостиen_EN
dc.subjectземельные участкиen_EN
dc.subjectдомашний скотen_EN
dc.subjectrural povertyen_EN
dc.subjectrural settlementen_EN
dc.subjectlevel of rural povertyen_EN
dc.subjectdisposable incomesen_EN
dc.subjectremittancesen_EN
dc.subjectland plotsen_EN
dc.subjectlivestocken_EN
dc.titleCaracteristici regionale ale sărăciei rurale în Republica Moldovaen_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Caracteristici_regionale_ale_saraciei_rurale_in_Republica_Moldova.pdf531.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.