Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/680
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRojco, Anatolii
dc.contributor.authorHeghea, Ecaterina
dc.contributor.authorStremenovscaia, Zoia
dc.date.accessioned2018-12-18T07:59:42Z
dc.date.available2018-12-18T07:59:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationРОЖКО, Анатолий, ХЕГЯ, Екатерина, СТРЕМЕНОВСКАЯ, Зоя. Пенсионная реформа 2017 г. в Республике Молдова: оценка основных законодательных инноваций. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. II, pp. 274-281. ISBN 978-9975-3202-9-0.en_EN
dc.identifier.isbn978-9975-3202-9-0
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/680
dc.descriptionAbstract în lb. rusă, rom., engl. Bibliogr.: pp. 280-281 (18 titl.). JEL Classification: H55, I31 , J26.en_EN
dc.description.abstractВ течение продолжительного времени для пенсионной системы Республики Молдова была характерна низкая эффективность (неадекватный уровень пенсий, высокое бремя финансирования пенсионной системы, ее финансовая неустойчивость). Ситуацию усугубил продолжающийся процесс старения населения, высокий уровень неформальной занятости, масштабная трудовая миграция. Эти и другие факторы крайне негативно сказались на функционировании пенсионной системы, объективно обусловив необходимость ее реформирования. Реформирование пенсионной системы было начато 1 января 2017 г. посредством реализации значительных изменений и дополнений в Закон о пенсиях государственного социального страхования № 156-XIV от 14 октября 1998 г. Успешное функционирование пенсионной системы в будущем во многом будет зависеть от глубокого анализа законодательных инноваций в пенсионной сфере и научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию отдельных пенсионных норм. Между тем, в стране крайне мало научных работ, посвященных этой проблематике. Этим обусловлена актуальность темы данной статьи. Целью настоящего исследования является оценка законодательных инноваций при реализации пенсионной реформы 2017 г. и выявление тех проблем, которые требуют своего разрешения в будущем. В работе были использованы следующие методы: монографический, аналогов, сравнительный, статистический и др. Результаты исследования позволили проанализировать и дать оценку последствий основных изменений и дополнений в пенсионное законодательство.en_EN
dc.description.abstractSistemul de pensii al Republicii Moldova de-a lungul timpului a fost caracterizat print-o eficiență scăzută (nivelul inadecvat al pensiilor, sarcina sporită de finanțare a sistemului de pensii, instabilitatea financiară). Situația a fost agravată de procesul continuu de îmbătrânire a populației, de un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă informale, de migrație în masă a forței de muncă. Aceștia și alți factori au avut un impact extrem de negativ asupra funcționării sistemului de pensii, determinând în mod obiectiv necesitatea reformării acestuia. Reformarea sistemului de pensii a început la 1 ianuarie 2017, prin realizarea modificărilor și completărilor semnificative la Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14 octombrie 1998. Funcționarea cu succes a sistemului de pensii în viitor va depinde în mare măsură de analiza profundă a inovațiilor legislative în sfera de pensii și recomandări privind perfecționarea unor norme de pensii justificate științific. Între timp, în țară există foarte puține lucrări științifice dedicate acestei probleme. Acest fapt determină relevanța temei articolului în cauză. Scopul acestui studiu constă în evaluarea inovațiilor legislative la realizarea reformei sistemului de pensii din 2017 și identificarea problemelor care trebuie abordate în viitor. În studiu au fost utilizate următoarele metode: monografică, analogiilor, comparaţia, statistică ş.a. Rezultatele studiului au făcut posibilă analizarea și evaluarea consecințelor ale modificărilor și completărilor fundamentale ale legislației privind pensiile.en_EN
dc.description.abstractFor a long time, the pension system of the Republic of Moldova was characterized by low efficiency (inadequate level of pensions, high burden of financing the pension system, its financial instability). The situation was aggravated by the ongoing process of population ageing, a high level of informal employment, a large-scale labor migration. These and other factors had a very negative impact on the functioning of the pension system, objectively stipulating the need for its reform. The reform of the pension system was started on January 1, 2017 through the implementation of significant changes and additions to the Law on State Social Insurance Pensions No. 156-XIV from October 14th, 1998. The successful functioning of the pension system in the future will largely depend on a deep analysis of legislative innovation in the pension system sphere and science-based recommendations on improvement of separate retirement norms. Meanwhile, in the country there are very few scientific works devoted to this problem. This determines the relevance of the topic of this article. The purpose of the present research is the assessment of legislative innovations in the implementation of the pension system reform in 2017 and the identification of those problems that require to be resolved in the future. In the research were used the following methods: monographic, method of analogies, comparison, statistical method, etc. The results of the research allowed to analyze and assess the consequences of major changes and additions in the pension legislation.en_EN
dc.language.isootheren_EN
dc.publisherINCEen_EN
dc.subjectпенсионная системаen_EN
dc.subjectобязательное социальное страхованиеen_EN
dc.subjectвиды пенсииen_EN
dc.subjectдосрочная пенсияen_EN
dc.subjectстраховые периодыen_EN
dc.subjectпенсионныи возрастen_EN
dc.subjectвалоризация среднемесячного доходаen_EN
dc.subjectиндексация пенсииen_EN
dc.subjectsistem de pensiien_EN
dc.subjectasigurare sociala obligatorieen_EN
dc.subjectcategorii de pensiien_EN
dc.subjectpensie anticipataen_EN
dc.subjectperioada contributivaen_EN
dc.subjectvarsta de pensionareen_EN
dc.subjectvalorizarea venitului mediu lunaren_EN
dc.subjectindexarea pensiiloren_EN
dc.subjectpension systemen_EN
dc.subjectcompulsory social insuranceen_EN
dc.subjecttypes of pensionen_EN
dc.subjectprescheduled pensionen_EN
dc.subjectinsurance perioden_EN
dc.subjectretirement ageen_EN
dc.subjectvalorization of average monthly incomeen_EN
dc.subjectindexation of pensionsen_EN
dc.titleПенсионная реформа 2017 г. в Республике Молдова: оценка основных законодательных инновацийen_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.