Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/670
Title: Dimensionarea cantitativ-calitativă a antreprenorilor vârstnici ca persoane social-vulnerabile
Other Titles: Quantitative-qualitative dimension of early entrepreneurs as socio-vulnerable persons
Authors: Macari, Vadim
Keywords: persoane social-vulnerabile
statut profesional
lucrători pe cont propriu
patroni
antreprenori
persoane vârstnice
bărbaţi
femei
nivel de instruire
activităţi economice
socially vulnerable persons
professional status
self-employed workers
employers
entrepreneurs
elderly people
men
women
levels of education
economic activities
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: MACARI, Vadim (2018). Dimensionarea cantitativ-calitativă a antreprenorilor vârstnici ca persoane social-vulnerabile = Quantitative-qualitative dimension of early entrepreneurs as socio-vulnerable persons. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. I, pp. 150-155. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Abstract: Motivarea unui număr cât mai mare de categorii de persoane pentru a-și deschide o afacere contribuie în mod esențial la creșterea economică și dezvoltarea economică-socială a R. Moldova. O importanță deosebită în acest sens o are antrenarea largă în activitatea antreprenorială a categoriilor social-vulnerabile ale populaţiei și, în primul rând, a femeilor, tinerilor, persoanelor vârstnice și persoanelor cu dezabilități. Scopul prezentului articol constă în a analiza și evalua amploarea participării în prezent în activitatea antreprenorială a persoanelor vârstnice (care includ lucrători pe cont propriu,patroni și membri ai cooperativelor de producție) în calitate de persoane social-vulnerabile. Metodele principale de cercetare utilizate au fost: studierea surselor scrise și electronice la temă; monografică; cantitativă și calitativă; analiza și sinteza; statistică; tabelară; șirurile dinamice. Principalele rezultate științifice obținute sunt: a) dimensionarea structurii și evoluției cantitativ-calitative a antreprenorilor vârstnici ca persoane social-vulnerabile în anii 2012-2016; b) analiza statutului profesional al acestora, în funcție de 6 nivele de instruire și 7 activități economice, pe grupe de vârstă si sexe.
The motivation of a larger number of categories of people to open a business contributes essentially to the economic growth and the economic and social development of the Republic of Moldova. Of particular importance in this respect is the broad involvement in the entrepreneurial activity of the socially vulnerable categories of the population and, above all, of women, young people, elderly people and people with disabilities. The purpose of this article is to analyze and assess the extent of the current participation in the entrepreneurial activity of older people (including self-employed workers, patrons and members of production cooperatives) as socially vulnerable persons. The main research methods used were: studying the written and electronic sources on the subject; monograph; quantitative and qualitative methods; analysis and synthesis; statistics; table; dynamic strings. The main scientific results obtained are: a) the dimensioning of the structure and the quantitative-qualitative evolution of the elderly entrepreneurs as socially vulnerable persons for the years 2012-2016; b) the analysis of their professional status, according to 6 levels of education and 7 economic activities, by age groups and by sex.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 155 (1 titl.). JEL Classification: E24, J21, L26.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/670
ISBN: 978-9975-3202-8-3
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.