Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/650
Title: Forecasting production of domestic goods and main macroeconomic indicators
Authors: Ganciucov, Valentina
Gutium, Tatiana
Ceban, Alexandru
Keywords: input-output model
economic indicators
macroeconomic time series
forecasting
production
trade forecast
Republic of Moldova
modelul „intrări-ieșiri”
indicatori economici
serii de date macroeconomice
previziuni
producție
previziunea comerțului
Republica Moldova
модель «затраты-выпуск»
экономические показатели
макроэкономические временные ряды
прогнозирование
производство
прогноз торговли
Республика Молдова
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: GANCIUCOV, Valentina, GUTIUM, Tatiana, CEBAN, Alexandru (2018). Forecasting production of domestic goods and main macroeconomic indicators. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2018, nr. 1, pp. 69-83. ISSN 1857-4130.
Abstract: Managing both the modern state and the enterprises is impossible without forecasting and elaborating several development scenarios that would take into account the available resources and reflect the most likely results. The forecast has become a part of daily life and a fundamental tool for assessing development prospects. Therefore, the task of improving the economic-mathematical model for the development of forecasts is relevant, especially in modern conditions, when the national economy is subject to many factors, both external and internal. The main goal of the research is to forecast the production of domestic goods and the main macroeconomic indicators using the economic-mathematical model adapted by authors to the new conditions for the development of the Moldovan economy, considering that the share of the non-observed economy in 2016 is less than in the previous year, but remains significant. The main methods used in this study: the "input-output" method, econometric methods of research and forecasting, regression analysis, the method of analytical calculation, the method of mathematical modelling of economic processes. Using the adapted model and taking into account the processes established in the national economy, forecast interbranch balances for 2018 were developed in the division of goods, integrated into five branches of national economy, and forecasts of the main macroeconomic indicators for the Republic of Moldova were developed
Gestionarea, atât a statului modern, cât și a întreprinderilor, este problematică fără elaborarea prognozelor și scenariilor de dezvoltare, care ar lua în calcul resursele disponibile și ar reflecta asupra celor mai potrivite rezultate. Prognoza a devenit o parte a vieții cotidiene și un instrument fundamental pentru evaluarea perspectivelor de dezvoltare. De aceea, sarcina îmbunătățirii modelului economico-matematic pentru elaborarea previziunilor este actuală, în special, în condițiile moderne, când economia națională este influențată de mulți factori atât externi, cât și interni. Scopul principal al cercetării este pronosticul producției autohtone și indicatorilor macroeconomici de bază, utilizând modelul economico-matematic adaptat de către autori la noile condiții de dezvoltare a economiei moldovenești, luând în calcul că ponderea economiei neobservate, din anul 2016, este mai mică în raport cu anul precedent, însă în continuare rămâne importantă. Principalele metode utilizate în acest studiu sunt: metoda „input-output", metode econometrice de cercetare și prognozare, analiza regresională, metoda calculului analitic, metoda de modelare matematică a proceselor economice. Utilizând modelul adaptat și ținând cont de procesele stabilite în economia națională, au fost elaborate balanțele interramurale de prognoză pentru anul 2018 în diviziunea bunurilor, integrate în cinci ramuri ale economiei naționale, și au fost prognozați indicatorii macroeconomici de bază pentru Republica Moldova.
Управление, как современным государством, так и предприятием невозможно без прогнозирования и разработки нескольких сценариев развития, которые бы учитывали располагаемые ресурсы и отражали наиболее вероятные результаты. Прогнозирование прочно вошло в повседневную жизнь и стало основополагающим инструментом оценки перспектив развития. Поэтому задача усовершенствовать экономико-математическую модель для разработки прогнозов актуальна особенно в современных условиях, когда национальная экономика подвержена многим факторам как внешним, так и внутренним. Основной целью исследования – прогноз производства отечественных товаров и основных макроэкономических показателей используя адаптированную авторами экономико-математическую модель к новым условиям развития молдавской экономики, учитывая, что доля ненаблюдаемой экономики в 2016 году хоть и меньше в сравнении с предыдущем годом, но всё-таки существенна. Основные методы, используемые в данном исследовании: метод «затраты-выпуск», эконометрические методы исследования и прогнозирования, регрессионный анализ, метод аналитического расчета, метод математического моделирования экономических процессов. С помощью адаптированной модели, учитывая установившиеся процессы в национальной экономики, были разработаны прогнозные межотраслевые балансы на 2018 год в разрезе товаров, сгруппированных в пять отраслей национальной экономики, а также были разработаны прогнозы основных макроэкономических показателей для Республики Молдова.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 83(15 titl.). JEL Classification: C67, E10, E17, E23, F17. UDC: 338.27.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/650
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Forecasting_production_of_domestic_goods_ and_main _macroeconomic_indicators.pdf680.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.