Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/632
Title: Макроэкономические риски финансовой стабильности Республики Молдова
Authors: Petrova, Tatiana
Keywords: riscuri macroeconomice
stabilitate financiară
evaluarea riscurilor
analiza riscurilor
sistem de avertizare timpurie a crizelor (SAT)
prognoza crizelor
managementul riscurilor
macroeconomic risks
financial stability
risk assessment
risk analysis
early warning system of crises (EWS),
risk managemen
макроэкономические риски
финансовая стабильность
индикаторы прогнозирования кризисов
система раннего предупреждения кризисов (СРП)
управление рисками
Republic of Moldova
Republica Moldova
Республика Молдова
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: Петрова, Татьяна (2016). Макроэкономические риски финансовой стабильности Республики Молдова. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. II , pp. 141-146. ISBN 978-9975-4000-6-0.
Abstract: Riscurile macroeconomice in Republica Moldova se menţin la un nivel inalt. Condiţiile externe combinate cu factorii interni inteţesc instabilitatea financiară a Republicii Moldova. In Republica Moldova, reforma sistemului de gestiune a riscurilor macroeconomice presupune utilizarea unor metode moderne de evaluare a riscului, analiza riscului și punerea in aplicare a sistemului de avertizare timpurie a crizelor (SAT). Metodele cele mai răspandite de evaluare a riscului stabilității financiare la nivel național sunt ratingurile şi indicii. S-au calculat indicatori de vulnerabilitate relativi ai țărilor cu economii in tranziție; şi indicatorii SAT semnalează cel mai frecvent și veridic posibilitatea de apariție a unei situații de criză. S-au determinat obiectivele de gestiune a riscurilor macroeconomice, ca parte a unui mecanism care asigură stabilitatea financiară in contextul rolului de management și de supraveghere al statului.
Macroeconomic risks in the Republic of Moldova are kept high. The external environment combined with internal factors exacerbate financial instability Republic of Moldova. Macroeconomic risk management system reform in the Republic of Moldova assumes the use of modern methods of risk assessment, risk analysis and implementation of crisis early warning system (EWS). The most widespread methods of risk assessment of financial stability at the national level are ratings and indexes. There were calculated relative indicators of countries’ vulnerability for economies in transition and the PSA indicators which are signalizing the most frequently and reliably the possibility of occurring a crisis situation. There were defined management objectives for macroeconomic risks, as a part of the mechanism for ensuring financial stability in the context of the management and supervisory role of the state.
Макроэкономические риски в Республике Молдова сохраняются на высоком уровне. Внешние условия в сочетании с внутренними факторами усугубляют финансовую нестабильность РМ. Реформирование системы управления макроэкономическими рисками в РМ предполагает использование современных методов оценки рисков, анализ рисков и внедрение системы раннего предупреждения кризисов (СРП). Рассмотрены наиболее распространенные методы оценки риска финансовой стабильности на государственном уровне - рейтинги, индексы. Рассчитаны относительные показатели уязвимости стран с переходной экономикой и индикаторы СРП наиболее часто и достоверно сигнализирующие о возможности наступления кризисной ситуации. Определены задачи управления макроэкономическими рисками как части механизма обеспечения финансовой стабильности в контексте управленческой и надзорной роли государства.
Description: Abstract în lb. rom., engl., rusă. Bibliogr.: p. 146 (8 titl.).
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/57566
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/632
ISBN: 978-9975-4000-6-0
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.