Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/621
Title: Securitatea turiștilor – factor important în promovarea turismului autohton
Authors: Gribincea, Alexandru
Birca, Iulita
Keywords: tourism
travel
security
risks
turism
călători
securitate
risc
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: GRIBINCEA, Alexandru, BIRCA, Iulita. Securitatea turiștilor – factor important în promovarea turismului autohton. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. 1, pp. 258-262. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Abstract: Tendința globală în sec. XXI are un rolul și importanță tot mai mare pentru turismul individ și de grup, societate și stat. Călătoriile turistice, în lumea modernă, sunt o parte integrantă a vieții umane, asociate cu punerea în aplicare a dreptului la odihnă și timp liber, libertatea de circulație, dreptul de acces la valorile culturale, precum și alte drepturi universal recunoscute și libertățile omului și cetățeanului. În plus, turismul are funcții socio-economice importante: culturale, de mediu, internaționale și altele. În acest context, creșterea numărul amenințărilor la adresa securității interne și externe, care sunt din ce în ce mai distructive și mai puțin previzibile. Pericolele de dezastre naturale sau provocate de om, inclusiv riscuri de mediu, însoțesc, în mod continuu, turiștii în timpul călătoriilor și odihnei (Cazuri de accidente pe Apă (Olga sub-Hadera, Israel, Moldova), Egipt, Londra, Tunis etc.). În mod activ se evidențiază și alte pericole, cum ar fi accidente, rutiere, accidente aviatice (Dubai), cazurile de afectare a vieții Nisa (Promenade des Anglais), a sănătății și a proprietății turiștilor ca urmare a deficiențelor serviciilor. Trebuie de remarcat faptul că, securitatea și turismului ca fenomen sunt legate reciproc și se completează. Turismul, pe de o parte, necesitatea siguranță, securitate. Declarația de la Seul "Omenirea și turismul", adoptat de Organizația Mondială a Turismului la 27 septembrie 2001, a declarat, că siguranța și securitatea turistică ar trebui să fie o prioritate în fiecare din țările-membre ale Organizației Mondiale a Turismului. Turiștii din R. Moldova călătoresc în alte țări, cu altă cultură, tradiții și practici de securitate. Din aceste motive cercetarea factorilor de risc prezintă interes pentru societate.
The overall trend in century XXI has a role and growing importance for tourism group and individual, society and state. Tourist trips in the modern world are an integral part of human life associated with the implementation of the right to rest and leisure, freedom of movement, access to cultural and other rights universally recognized and freedoms of man and citizen. In addition, tourism has important socio-economic functions: cultural, environmental, international and others. In this context the increasing number of threats to internal and external security that are increasingly more destructive and less predictable. Dangers of natural or manmade disasters, including environmental risks, continuously accompany tourists during travel and leisure (cases of accidents (Olga sub-Hadera, Israel, Moldova), Egypt, London, Tunis, etc.). Actively highlights and other hazards such as accidents, road, aviation accidents (Dubai), cases of harm to life Nice (Promenade des Anglais), health and property of tourists due to deficiencies services. It should be noted that security and tourism as a phenomenon are linked and complement each other. Tourism, on the one hand, the need for safety, security. Seoul Declaration "Mankind and tourism", adopted by the World Tourism Organization on 27 September 2001, said that tourist safety and security should be a priority in each of the countries - members of the World Tourism Organization. Moldovan tourists traveling to other countries, other cultures, traditions and practices of security. For these reasons research risk factors of interest to society.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 262 (5 titl.). JEL Classification: O50, F590.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/57482
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/621
ISBN: 978-9975-4453-9-9
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Securitatea_turistilor–factor_important_in_promovarea_turismului_autohton.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.