Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/605
Title: Abordările metodologice de estimare a costului forţei de muncă în Republica Moldova
Authors: Rojco, Anatolii
Heghea, Ecaterina
Stremenovscaia, Zoia
Keywords: costul fortei de munca
bugetul de consum
minimul de existenta
metodele de formare a bugetelor de consum
partea alimentare a bugetului de consum
partea nealimentare a bugetului de consum
labor cost
consumer budget
minimum of subsistence
methods of consumer budgets formation
food part of the consumer budget
non-food part of the consumer budget
rational consumption norms
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, HEGHEA, Ecaterina, STREMENOVSCAIA, Zoia. Abordările metodologice de estimare a costului forţei de muncă în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, 2017, vol. 2, pp. 263-269. ISBN 978-9975-3171-2-2
Abstract: Actualitatea cercetării constă în aceea că costul forţei de muncă este unul din principalii factori de justificare a mărimii salariului. Scopul cercetării – de a elabora abordări metodologice de măsurare a costului forţei de muncă. În studiu au fost utilizate următoarele metode: monografică, analogiilor, comparaţia, statistică ş.a. Utilizarea lor a permis de a elabora normele raționale de consum a bunurilor alimentare și nealimentare și servicii. Pe baza lor a fost calculat bugetul raţional de consum al familiei din 4 persoane (2 adulți + 2 copii). Această valoare ar trebui să fie acoperită de salariile a doi angajați. Calculele au arătat că în medie valoarea salariului unui angajat în Republica Moldova ar trebui să fie de 12 560,16 de lei pe lună (ceea ce este de 2,4 ori mai mare decât salariul mediu nominal în I trimestrul a. 2017).
The relevance of the research consists that the labor cost is one of the main factors in justifying of the wages size. The purpose of the research is to develop methodological approaches to the measurement of labor costs. In the research were used the following methods: monographic, analogues, comparisons, statistics, etc. Their use has allowed to develop rational consumption norms of food, non-food products and services. On their basis has been calculated the rational consumer budget for the family from 4 person (2 adult 2 children). This value should be covered by the wages of two employees. Calculations have shown, that on the average the value of wages of one employee in Republic Moldova should be 12 560,16 Lei per month (that in 2,4 times above, than there was an average nominal wages in the I quarter of 2017).
Актуальность исследования состоит в том, что стоимость рабочей силы является одним из главных факторов при обосновании размера заработной платы. Цель исследования–разработать методологические подходы к измерению стоимости рабочей силы. Их использование позволило разработать рациональные нормы потребления продовольственных, непродовольственных товаров и услуг. На их основе был рассчитан рациональный потребительский бюджет семьи из 4 человек (2 взрослых + 2 детей). Эта величина должна покрываться заработной платой двух работающих. Расчеты показали, что в среднем величина заработной платы одного работника в Республике Молдова должна составлять 12 560,16 леев в месяц (что в 2,4 раза выше, чем была средняя номинальная зарплата в I квартале 2017 г.).
Description: Abstract în lb. rom., engl., rusă. Bibliogr.: p. 269 (14 titl.). JEL Classification: I3, J3.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56083
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/605
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abordaril_ metodologice_de_estimare_a_costului_fortei_de_munca_in_Republica_Moldova.pdf501.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.