Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/600
Title: Nivelul de instruire al bărbaţilor şi al femeilor ca factorul ce influenţează modificarea statutului pe piaţa forţei de muncă şi ieşirea din sărăcie
Authors: Vinogradova, Valentina
Ivanov, Svetlana
Keywords: egalitatea de gen
nivelul scăzut de instruire
nivelul mediu de instruire
nivelul superior de instruire
nivelul sărăciei
populația activă
populația ocupată
șomerii
statutul profesional
gender equality
low level of education
average level of education
high level of education
risk of poverty
economically active population
employed population
unemployed
status in employment
гендерное равенство
низкий уровень образования
средний уровень образования
уровень бедности
активное население
занятое население
безработные
профессиональный статус
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: VINOGRADOVA, Valentina, IVANOV, Svetlana (2017). Nivelul de instruire al bărbaţilor şi al femeilor ca factorul ce influenţează modificarea statutului pe piaţa forţei de muncă şi ieşirea din sărăcie. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 274-280. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: Legislația Republicii Moldova garantează drepturi egale ale cetățenilor indiferent de sex sau alte caracteristici demografice. Ţara noastră a semnat un şir de acte internaționale și a întreprins acțiuni strategice pentru a aduce cadrul de reglementare în conformitate cu standardele internaționale și regionale în domeniul egalității de gen. Cu toate acestea, persistă numeroase probleme în aplicarea acestor acte în practică: oportunități limitate de participare a femeilor pe piața forței de muncă, lipsa serviciilor pentru femeile cu copii mici, discriminarea după criterii de vârstă și sex la angajare, existența unei diviziuni profesionale și a discrepanţei de salariu dintre femei și bărbați etc. Nivelul de instruire, atât pentru femei, cât și pentru bărbaţi – membrii gospodăriilor casnice – joacă un rol important în situația de intrare/neintrare în stare de sărăcie: un nivel mai înalt de instruire contribuie la creșterea veniturilor, reduce riscul de șomaj și împiedică intrarea în sărăcie.
Законодательство Республики Молдова гарантирует равные права граждан независимо от пола или от других демографических признаков. Нашей страной подписан целый ряд международных документов и предприняты стратегические действия по приведению нормативной базы в соответствие с международными и региональными стандартами в области гендерного равенства. Однако остаются нерешенными многочисленные проблемы в применении данных документов на практике: ограниченные возможности участия женщин на рынке труда, нехватка видов услуг для женщин с маленькими детьми, дискриминация по возрастным и половым критериям при приеме на работу, существование профессионального разделения и разрыва в оплате труда женщин и мужчин и т.д. Уровень образования, как у женщин, так и у мужчин – членов домашних хозяйств – играет не последнюю роль в ситуации вхождения/невхождения в состояние бедности: более высокий уровень образования способствует повышению доходов, снижает риск безработицы и предохраняет от вхождения в состояние бедности.
The legislation of the Republic of Moldova guarantees equal rights for citizens regardless of their gender or other demographic characteristics. Our country has signed a number of international documents and undertaken strategic actions to bring the regulatory framework in line with international and regional standards in the field of gender equality. However, numerous problems remain in the application of these documents in practice: the limited opportunities for women in the labor market, the scarcity of services for women with little children, discrimination in terms of age and gender criteria in applying for a job, the existence of a professional division and wage gap for women and men, etc. The level of education, both for female and male members of households, plays a significant role in the situation of entering/ not entering a state of poverty: a higher level of education contributes to incomes’growth, reduces the risk of unemployment and prevents from entering poverty.
Description: Abstract în lb. rom., rusă, engl. Bibliogr.: p. 280 (10 titl.). JEL Classification: I24, I25, I32, J16, J21, J62, J71.
URI: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/56085
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/600
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.