Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/597
Title: Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice
Authors: Stratan, Alexandru
Keywords: competitivitate
crestere economica
comert exterior
export
investitii
competitiveness
growth
foreign trade
export
investment
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: STRATAN, Alexandru. Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 1, pp. 10-17. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Abstract: Parcurgând un lung proces de tranziţie la economia de piaţă şi, fiind în procesul consolidării unei zone de comerţ liber aprofundată şi comprehensivă cu Uniunea Europeană, sporirea competitivităţii naţionale a devenit un obiectiv de importanţă majoră necesar a fi realizat de către autorităţile naţionale. Or, neglijarea acestui aspect, la această etapă, ar putea majora costurile şi timpul de reducere a decalajului de dezvoltare între economia moldovenească şi alte state din regiune. Scopul acestei lucrări constă în evaluarea competitivității economiei naționale, ținând cont de suportul informaţional disponibil în rapoartele trimestriale de monitorizare a Foii de parcurs privind ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova. În procesul efectuării investigaţiilor au fost utilizate un șir metode de cercetare, inclusiv: analiza, sinteza, inducția, deducția, analogia, luând în considerare specificul domeniului economic. Principalele rezultate obținute în urma investigațiilor constau în oferirea unei diagnoze comprehensive a proceselor economice şi sociale ce contribuie la determinarea nivelului competitivităţii naţionale şi identificarea constrângerilor majore care necesită o implicare mai mare din partea autorităţilor publice, mediului academic şi a societăţii civile, în ansamblu.
Through a long process of transition to the market economy and, being in the process of consolidating a deep and comprehensive free trade area with the European Union, the increase of the national competitiveness has become a major objective to be achieved by the national authorities. However, neglecting this at this stage could increase the costs and time to reduce the development gap between the Moldovan economy and other countries in the region. The purpose of this paper is to assess the competitiveness of the national economy, taking into account the information support available in the quarterly monitoring reports of the Roadmap for improving the competitiveness of the Republic of Moldova. In the course of the investigations, a number of research methods were used, including: analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, taking into account the specifics of the economic field. The main results of the investigations are to provide a comprehensive diagnosis of economic and social processes that help determine the level of national competitiveness and identify major constraints that require greater involvement from public authorities, academia and civil society as a whole.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 17 (11 titl.). JEL Classification: O11, F43, F63.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/55942
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/597
ISBN: 978-9975-3171-1-5
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.