Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/592
Title: Politica de susținere a antreprenorilor și lucrătorilor pe cont propriu din categoriile social-vulnerabile ale populaţiei în unele state europene
Authors: Boldurat, Vladislav
Keywords: persoane social vulnerabile
auto-angajare
start-up
antreprenoriat
femei
tineri
vârstnici
socially vulnerable people
self-employment
entrepreneurship
women
young people
elderly
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: BOLDURAT, Vladislav (2017). Politica de susținere a antreprenorilor și lucrătorilor pe cont propriu din categoriile social-vulnerabile ale populaţiei în unele state europene. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 1, pp. 124-130. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Abstract: Stimularea ocupării forței de muncă joacă un rol central în implementarea măsurilor active din cadrul politicilor de ocupare și incluziune socială [5] în toate statele comunității Europene. Totodată promovarea activităților pe cont propriu vine să formeze o nouă clasă de antreprenori [38], motivând în același timp persoanele ce aparțin grupului social vulnerabil spre ași dezvolta spiritul antreprenorial [1]. În acest context, lucrarea își propune o analiză a documentelor de politici a diferitor state UE cu accent pe susținerea grupurilor vulnerabile (femei, tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități, etc) în activitățile acestora pe cont propriu sau antreprenoriat. Metoda de studiu s-a bazat pe analiza secundară fiind folosite metode precum ar fi analiza comparativă a diferitelor documente de politici, analiză cuprinzătoare a lucrărilor diferitor autori internaționali precum și sistematizarea rezultatelor cercetării. Ca rezultat, urmează să se prezinte oportunitățile de auto-angajare a persoanelor marginalizate de la o stare de vulnerabilitate la o stare de normalitate prin implicarea acestora în activități de antreprenoriat.
Employment stimulation plays a central role in the implementation of active measures in social inclusion and employment policies [5] in all countries from the European Community. At the same time, promotion of self-activities comes to establish a new class of entrepreneurs [38], thus motivating people belonging to vulnerable social group to develop their entrepreneurial spirit [1]. In this context, the paper aims to analyze policy papers of different EU states with a focus on supporting vulnerable groups (women, young people, elderly, people with disabilities, etc.) in their self-activities or entrepreneurship. The method of study was based on secondary analysis, using methods such as comparative analysis of different policy documents, comprehensive analysis of the works of various international authors and systematization of research results. As a result, the opportunities for self-employment of marginalized people from a state of vulnerability to a state of normality through their involvement in entrepreneurial activities are to be presented.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 128-130 (45 titl.). JEL Classification: L38, J24, P52, L26.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/55978
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/592
ISBN: 978-9975-3171-1-5
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.