Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/588
Title: Managementul energetic – importanța și aplicabilitatea sa în industria alimentară a Republicii Moldova
Authors: Gribincea, Corina
Keywords: economie
întreprindere
managementul energetic
eficienţa energetică
industria alimentară
sisteme energetice
economy
enterprises
energy management
energy efficiency
food industry
energy systems
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: GRIBINCEA, Corina (2017). Managementul energetic – importanța și aplicabilitatea sa în industria alimentară a Republicii Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 1, pp. 240-248. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Abstract: Actualitatea prezentului articol reiese din necesitatea studierii implicațiilor managementului eficienței energetice și a efectelor sale asupra IMM-urilor din industria alimentară autohtonă. Conceptul de management al performanței energetice stimulează argumentul raționalizării consumului de resurse energetice prin îmbunătățirea continuă a tehnologiilor industriale și manageriale; asigurând astfel o economie competitivă și respectând principiul durabilității și eco-responsabilității. Astfel, managementul eficienței energetice este un mijloc esențial de a crea un avantaj competitiv prin asigurarea unei abordări strategice a gestionării consumului de energie și a capacităților disponibile ale resurselor financiare, materiale și umane. Metodele de cercetare au inclus: analiza regresiei, grafică, corelarea și statistică. Rezultatele obținute se axează pe identificarea și analiza consumului de energie în industrie și sistematizarea rezultatelor obținute pe subsectoare ale industriei alimentare.
The topicality of present article emerges from the need to study the implications of energy efficiency management and its effects on SMEs from domestic food industry. The concept of energy performance management stimulates the argument of rationalizing the energy resource consumption through continuous improvement of industrial and managerial technologies; thus ensuring a competitive economy and respecting the principle of sustainability and eco-responsibility. Thus, energy efficiency management is an essential means of forming competitive advantage by ensuring a strategic approach to the management of energy consumption and the available capabilities of financial, material, human resources. Research methods included regression analysis, graphics, correlation and statistics. The results obtained are focused on the identification and analysis of the industrial energy consumption and systematization of the results obtained on sub-sectors of the food industry.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 248 (8 titl.). JEL Classification: M11, O13, L66.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56001
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/588
ISBN: 978-9975-3171-1-5
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.