Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/541
Title: Investment process and actual tehnical providing of Moldavian agriculture.
Authors: Bajura, Tudor
Keywords: investment
farmland
market circuit
alternative energy sources
agricultural machinery
forestry crops
orchards of nuts
investitii
circuitul de piata
surse energetice alternative
tehnica agricola
culturi silvice
livezi nucifere
инвестиции
земли сельскохозяиственного назначения
рыночныи оборот
альтернативные источники энергии
сельскохозяиственная техника
лесные культуры
ореховые сады
Republic of Moldova
Republica Moldova
Республика Молдова
teren agricol
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: BAJURA, Tudor. Investment process and actual tehnical providing of Moldavian agriculture. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2017, nr. 1-2, pp. 75-81. ISSN 1857-4130.
Abstract: The investment process in rural areas of Moldova, especially – in agricultural sector of the national economy, in last decades is under considerable strain caused by permanent lack of financial resources on agribusinesses enterprises and almost symbolic financial aid from the state. As a result, large parts of agricultural land remain unprocessed years in a row, which is why both farmers and entirely national economy suffer essential economic losses. Given the fact that the possibilities of state financial assistance in the agricultural sector in our country are limited, in this article we propose alternative ways to overcome the crisis, argued from the ecological point of view and acceptable from economic considerations of villagers. The purpose of the study is to identify obstacles on the way of carrying out the investment process in rural areas of the country, establishing ways to overcome the deep and long lasting crisis both in the investment activity and efficiency of the agro-industrial sector of the Republic of Moldova entirely. As a basic source of information for the article there were used different information collections of "General Agricultural Census 2011 in Moldova". As a basis of the research methods there were used analysis and synthesis, comparison, trend identification methods, dynamic lines and their analysis, etc. According to the established goal, the main results of the carried out investigations are expected as rational and efficient use of tens of thousands of hectares of agricultural land which, beginning from the first stage of reforming of the agricultural sector and ending with today, remain outside of the application process, simultaneously being removed from their market circuit and converted into fallow areas.
Procesul investiţional în spaţiul rural al Republicii Moldova, în special în sectorul agrar al economiei naţionale, în ultimele decenii este supus unor presiuni considerabile, cauzate de lipsa permanent a surselor financiare în conturile întreprinderilor agricole şi ajutorul financiar, aproape simbolic, din partea statului. Drept consecinţă, o bună parte a terenurilor agricole, ani la rând, rămân neprelucrate (pârlogite), din care cauză atât producătorii agricoli, cât şi economia naţională în întregime suferă de pierderi economice esenţiale. Reieşind din faptul că posibilităţile statului de asistenţă financiară privind sectorul agrar sunt limitate, în prezentul articol sunt propuse variante alternative de depăşire a situaţiei de criză, argumentate din punctul de vedere ecologic şi acceptabile din considerentele economice ale locuitorilor satelor. Scopul cercetării îl constituie identificarea piedicilor pe calea desfăşurării procesului investiţional în spaţiul rural al ţării, stabilind căile de depăşire a situaţiei de criză profundă şi de lungă durată atât în ceea ce priveşte activitatea investiţională, cât şi sporirea nivelului de eficienţă a ramurii agroindustriale a Republicii Moldova în întregime. În calitate de sursa informaţională de bază au fost folosite diferite culegeri informaţionale ale „Recensământului General Agricol 2011 în Republica Moldova”. Drept metode de bază ale cercetărilor efectuate au servit: analiza şi sinteza, metoda comparaţiei, metodele identificării trendurilor, dinamicii și analiza acestora etc. Conform scopului stabilit, rezultatele principale ale investigaţiilor efectuate sunt asteptate sub forma utilizării raţionale şi eficiente a suprafeţelor agricole în mărime de zeci de mii de hectare, care, începând cu prima etapaă a reformării sectorului agrar şi terminând cu ziua de astăzi, rămân în afara procesului de utilizare, concomitent fiind eliminate din circuitul lor de piaţă şi transformate în suprafeţe de pârloagă.
Инвестиционный процесс в сельской местности Республики Молдова, и в первую очередь, в аграрном секторе национальной экономики, в последние десятилетия сталкивается с большими трудностями, вызванными постоянной нехваткой финансовых средств на счетах сельхозпредприятий и почти символической финансовой помощью со стороны государства. В результате, значительная часть сельскохозяйственных угодий остаётся из года в год необработанной, в связи с чем как фермеры, так и национальная экономика в целом, несут существенные экономические потери. Учитывая тот факт, что возможности государственной финансовой помощи сельскохозяйственному сектору ограничены, в настоящей статье предлагаются альтернативные варианты для преодоления кризисной ситуации, обоснованные с экологической точки зрения и экономически приемлемые для сельских жителей. Цель исследования состоит в выявлении препятствий на пути осуществления инвестиционного процесса в сельских районах страны, установлении путей преодоления глубокого и продолжительного кризиса, как в отношении инвестиционной деятельности, так и относительно повышения эффективности агропромышленного сектора Республики Молдова в целом. В качестве основного источника информации использовались различные данные из серии публикаций "Общая сельскохозяйственная перепись 2011 года в Республике Молдова". В качестве основных методов были использованы методы анализа и синтеза, сравнения, методы выявления тенденций динамических рядов и их анализа, а также другие методы экономических исследований. Основным результатом проведенных исследований должно стать рациональное и эффективное использование земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью в десятки тысяч гектаров, которые, начиная с первого этапа реформирования аграрного сектора и заканчивая сегодняшним днем, остаются не использованными, исключены из рыночного оборота и превратились в запущенные заросли сорняков и кустарников.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p. 81 (6 titl.). JEL Classification: E2, O13, Q13, Q14, Q15, Q16, R14, Q42. UDC: 338.434(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/economie-si-sociologie-2/economie-si-sociologie-2-2017/journal-number-1st2nd-2017/1041-investment-process-and-actual-tehnical-providing-of-moldavian-agriculture.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/541
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Investment_process_and_actual_tehnical_providing_of_Moldavian_agriculture.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.