Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/524
Title: Analiza indicatorilor principali ai dezvoltării IMM-urilor agricole
Authors: Cucirevii, Vladimir
Keywords: IMM
întreprindere
sector agricol
venituri din vânzări
întreprindere cu pierderi
SME
enterprise
agricultural sector
sales revenue
profit enterprises
enterprises with losses
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: CUCIREVII, Vladimir (2017). Analiza indicatorilor principali ai dezvoltării IMM-urilor agricole. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, ediţia a VIII-a, pp. 27-33. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în articolul dat sunt analizaţi în dinamică: indicatorii care reflectă activitatea IMM-urilor în sectorul agricol; tendinţele creşterii (descreşterii) numărului de întreprinderi, numărului de salariaţi în întreprinderile şi IMM-urile din sectorul agricol în comparaţie cu întreprinderile şi IMM-urile din toate sectoarele economiei; indicatorii care reflectă coraportul dintre veniturile din vânzări, rezultatul financiar al întreprinderilor din agricultură către aceşti indicatori în toate întreprinderile din sectorul economiei naţionale. Datele analizei demonstrează că numărul întreprinderilor din agricultură, care au primit profit, este în creştere, iar ponderea IMM-urilor care au primit profit este o cifră impunătoare şi se află în creştere. Dar, şi dinamica întreprinderilor din agricultură, care au primit pierderi, este mereu în creştere. Numărul întreprinderilor mici, care au primit pierderi, s-a majorat de la 255 de unităţi, în 2007, până la 383 mii de unităţi, în anul 2015. Cel mai mare număr de întreprinderi care aduc pierderi sunt întreprinderile micro, numărul lor s-a majorat atât în valoare absolută, cât şi ca pondere în totalul întreprinderilor din agricultură cu pierderi.
In the given article, based on National Bureau of Statistics data, there are analyzed in dynamic: indicators that reflect the activities of SMEs in the agricultural sector; the trends of increasing (decreasing) number of enterprises, and the number of employees in enterprises and SMEs in the agricultural sector compared to enterprises and SMEs from all sectors of the economy have been analyzed; there are analyzed indicators reflecting the correlation between sales revenue, financial results of enterprises from agriculture to these indicators in all enterprises of the national economy. Data analysis shows that the number of enterprises in agriculture that have received profit is increasing and the share of SMEs that have received profit is an imposing figure and is growing. But the dynamics of enterprises in agriculture that have had loses is continuously growing. The number of small businesses that have had losses increased from 255 units, in 2007, to 383 000 units, in 2015. The largest numbers of businesses that bring losses are micro enterprises; their number has increased both in absolute terms and as share of total enterprises in agriculture with losses.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 33 (4 titl.). JEL Classification: Q1, Q12, Q22, Q23. CZU: 334.7.012.64+631.115](478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/1060-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-viii-anr-1-2017.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/524
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiza_indicatorilor_principali_ai_dezvoltarii_IMM-urilor_agricole.pdf489.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.