Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/519
Title: Безработица в Республике Молдова: анализ основных тенденций
Authors: Savelieva, Galina
Zaharov, Svetlana
Keywords: șomaj
piața muncii
unemployment
labour market
безработица
рынок труда
Republica Moldova
Republic of Moldova
Республика Молдова
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: САВЕЛЬЕВА, Галина, ЗАХАРОВ, Светлана (2017). Безработица в Республике Молдова: анализ основных тенденций. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, ediţia a VIII-a, pp. 63-72. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: În acest articol autorii au încercat să cerceteze una dintre principalele probleme socio-economice din Republica Moldova – șomajul. A fost efectuată analiza tendințelor de dezvoltare a șomajului, inclusiv sub aspectul sexului, locului de reședință, nivelului de educație şi tipurilor şomajului existent. În articol sunt analizate cauzele șomajului și metodele posibile de a evalua șomaj. Obiectivul principal al studiului este de a determina cauzele și tipurile de șomaj, care vor fi utilizate pentru a elabora propuneri de dezvoltare a unor politici socio-economice pentru a asigura ocuparea mai completă a forței de muncă. Metode utilizate: analiza, sinteza, monografii, comparația și monitorizarea. Rezultate: au fost identificate problemele existente ce vizează şomajul, elaborate concluzii și propuneri privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniu. Articolul va fi util pentru autorităţile publice, studenţi şi cercetători care se ocupă cu ştiinţele economice, precum şi specialiştii care elaborează politicile sociale.
The authors have tried to examine one of the important socio-economic problems in the Republic of Moldova – unemployment. The analysis of tendencies of unemployment, including gender, area, level of education and its types is presented. The causes of unemployment and possible methods to assess unemployment have discussed. Determination the causes and types of unemployment, which will be used to form proposals for elaboration of socio-economic policies to provision the full employment of the working age population. Methods: analysis, synthesis, monographs, comparisons and monitoring. Results: existing problems associated with unemployment have been identified, conclusions and suggestions for improving this situation have been elaborated. The given article will be useful for public authorities, students and researchers of economic sciences, as well as for socio-economic policy-makers.
В данной статье авторами попытались исследовать одну из главных социальноэкономических проблем в Республике Молдова – безработицу. Представлен анализ тенденций развития безработицы, в том числе в гендерном аспекте, месту проживания, уровню образования и ее типов. В статье рассматриваются причины безработицы и возможные методы по оценке безработицы. Основная цель исследования состоит в определении причин и типов безработицы, которые будут использованы для разработки предложений по разработке социально-экономических политик по обеспечению наиболее полной занятости трудоспособного населения. Методы исследования: анализ, синтез, монографий, сравнений, мониторинг. В результате определены существующие проблемы, связанные с безработицей, разработаны выводы и предложения по улучшению данной ситуации. Статья будет полезной для публичных органов, студентов и исследователей которые занимаются экономическими, а также для специалистов, которые разрабатывают социально-экономические политики.
Description: Abstract în lb. rom., engl., rusă. Bibliogr.: p. 72(7 titl.). JEL Classification: H55,J18, J19, P46. CZU: 331.56(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/1060-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-viii-anr-1-2017.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/519
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.