Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/502
Title: Analiza activelor sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi utilizarea acestor active
Authors: Hristiuc, Liubovi
Ivanov, Svetlana
Keywords: active
rezultate financiare
lichiditate
profitabilitate
small and medium enterprises
assets
financial results
liquidity
profitability
întreprindere mică şi mijlocie
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: HRISTIUC, Liubovi, IVANOV, Svetlana (2016). Analiza activelor sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi utilizarea acestor active. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2016, nr. 1, pp. 22-29. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Actualitatea acestui articol determină rolul esenţial al ÎMM-urilor în economia oricărei țări, inclusiv şi a Republicii Moldova. Impactul pe care îl are sectorul ÎMM asupra țării, regiunii în mare parte depinde de potențialul acestuia, în special, activele întreprinderii și utilizarea lor. De aceea, scopul articolului este evaluarea activelor (valorii lor, structurii ș.a.), precum calculul și analiza indicatorilor eficienţei utilizării activelor în baza principalelor rezultate economico-financiare ale întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova. Baza cercetării au constituit datele Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, de aceea рentru analiză au fost utilizate, în principiu, metodele analizei indicatorilor statistici – serii de timp, indici de lanț, medii statistice. Menționăm, că analiza activelor ÎMM-urilor pentru anumite grupuri ale ÎMM din Republica Moldova (micro, mici și medii), anterior nu s-a efectuat. Rezultatul analizei permite o evaluare mai adecvată a posibilităților dezvoltării sectorului ÎMM în viitor.
The actuality of this article determines the crucial role of SMEs in the economy of any country, including the Republic of Moldova. The impact that the SME sector has on the country, on the region largely depends on its potential, in particular the company's assets and their use. Therefore, the purpose of the article is the valuation of assets (their value, structure, etc.), as well as calculating and analyzing efficiency of asset utilization indicators based on key economic and financial results of small and medium enterprises in Republic of Moldova. The basis of the research was the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, therefore for the analysis, in principle, were used analysis methods of statistical indicators - time series, chain indices, statistical averages. We note that the analysis of SME assets of certain groups of Moldovan SMEs (micro, small and medium) has not been previously conducted. The result of analysis enables a more appropriate assessment of future development opportunities in the SME sector.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 29(7 titl.). JEL Classification: L26, M21, H69. CZU: 334.72.012.63/64:657.41/45(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/910-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vii-anr-1-2016.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/502
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.