Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/496
Title: Оценка численности и основных характеристик самозанятого населения Республики Молдова
Authors: Rojco, Anatolii
Stremenovscaia, Zoia
Keywords: самозанятое население
работник за свой счет
populaţie autoocupată
lucrător pe cont propriu
self -employed population
own account workers
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: РОЖКО, Анатолий, СТРЕМЕНОВСКАЯ, Зоя (2015). Оценка численности и основных характеристик самозанятого населения Республики Молдова. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 2, pp. 86-94. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Актуальность темы обусловлена тем, что ситуация в области самозанятости в Республике Молдова не получила адекватной научно-обоснованной оценки. Поэтому целью статьи является осуществление оценки численности и основных характеристик самозанятого населения страны. В исследовании были использованы следующие методы: монографический, аналогов, сравнений, статистический и др. В результате получен анализ основных показателей самозанятого населения Республики Молдова: численности и структуры по полу, возрасту, месту проживания, уровню образования и видам экономический деятельности.
Actualitatea temei se datorează faptului că situaţia în domeniul autoocupării în Republica Moldova nu a posedă o evaluare ştiinţifică argumentată adecvată. Prin urmare, scopul articolului constă în efectuarea estimării numărului şi a principalelor caracteristici ale populaţiei autoocupate. În studiu au fost folosite următoarele metode: monografică, analogiilor, comparaţia, statistică ş.a. Rezultatul este oanaliză a principalelor indicatori ai populaţiei autoocupate în Republica Moldova: numărul şi structurape sexe, vârste, locul de reşedinţă, nivelul de instruire şi tipul de activitate economică.
The relevance of the topic stems from the fact that the situation in the field of self-employment in the Republic of Moldova has not received an adequate scientifically-proved assessment. That’s why the objective of the article is the realization assessment of the number and main characteristics of the self-employed population. In the research were used next methods: monographic, analogues, comparisons, statistics, etc. As a result, there was received an analysis of the main indicators of the self-employed population in the Republic of Moldova: the number and structure by sex, age, place of residence, level of education and type of economic activity.
Description: Abstract în lb. rusă, rom., engl. Bibliogr.: p. 94(3 titl.). JEL Classification: D03; D80; I3; J16; L26; R2. CZU: 331.5(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/705-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vi-anr-2-2015.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/496
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.