Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/492
Title: Probleme în activitatea incubatoarelor de inovare în Republica Moldova
Authors: Maier, Lidia
Keywords: inovare
transfer tehnologic
proces de inovare
incubare
afacere inovativa
intreprindere mica si mijlocie
politica inovaționala
innovation process
technology transfer
incubation
small and medium sized enterprises
innovation policies
innovative business
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: MAIER, Lidia. Probleme în activitatea incubatoarelor de inovare în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 2, pp. 29-38. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: În economia modernă, cea bazată pe cunoaștere, i se acordă o atenție deosebită procesului de inovare și transfer tehnologic. Instrumentul cel mai adecvat la momentul actual pentru stimularea activității de inovare și transfer tehnologic a întreprinderilor mici și mijlocii și pentru susținerea creșterii competitivității lor în întreaga lume se consideră a fi incubarea afacerilor inovative. În Republica Moldova, de asemenea, există premise pentru dezvoltarea procesului de inovare și incubare a afacerilor inovative: a fost creat un cadru legislativ privind activitatea de inovare şi transfer tehnologic; inovarea şi transferul tehnologic, crearea şi dezvoltarea infrastructurii de inovare se află printre priorităţile politicilor şi strategiilor principale de stat, inclusiv cele ce se referă la susţinerea IMM-urilor; în ţară există unele iniţiative de introducere a culturii inovaţionale în viaţa economică, de dezvoltare a infrastructurii de susţinere a afacerilor bazate pe inovaţii, dar şi încercări stinghere de dezvoltare a cooperării dintre întreprinderi, mediul academic/universitar şi stat în cadrul incubatoarelor de inovare. Cu toate acestea, procesul decurge anevoios, iar eficienţa tuturor acestor eforturi este redusă, necorespunzând aşteptărilor principalilor actori implicaţi în activitatea de inovare, deoarece au un impact minim asupra dezvoltării sectorului IMM-urilor. În acest mod se explică actualitatea temei abordate. Scopul cercetării este de a analiza premisele și situația actuală în dezvoltarea procesului de incubare a afacerilor inovative în Republica Moldova, principalele probleme cu care se confruntă incubatoarele de inovare create în activitatea lor și de a propune măsuri de depășire a situației dificile în acest domeniu. Metodele folosite la elaborarea articolului au fost: analiza şi generalizarea literaturii de specialitate, a materialelor analitice, a actelor legislative și normativ-juridice de dezvoltare a inovării și de înființare a afacerilor inovative în Republica Moldova.
In the modern economy, based on knowledge, a special attention is given to the innovation and technology transfer process. Currently, the best instrument stimulating innovation activity and technology transfer of SMEs and supporting the increase of their competitiveness worldwide is considered to be the incubation of innovative businesses. In Moldova, there is also prerequisites for the development of the innovative processes and incubation of innovative business: in the republic was initially created a legislative framework on innovation activity and technology transfer; innovation and technology transfer, the creation and development of innovation infrastructure is among the main priorities of state policies and strategies, including those related to support SMEs. In Moldova are some initiatives for introducing innovative culture in the economy, development of the infrastructure for supporting the enterprises based on innovations, and some modest attempts for development of the cooperation between business, academia/university and state within the innovation incubators. However, the process is difficult and the effectiveness of these efforts is low, they do not meet the expectations of the main actors involved in innovation, having a minimal impact on the development of the SME sector. This explains the actuality of the addressed theme. The purpose of this paper is to analyze the premises and the current situation in the development process of the innovative businesses incubation in Moldova, the main problems faced by innovation incubators and to propose measures to overcome the difficult situation in this area. The methods used in this article are the following: analysis and generalization of specialized literature, analytical materials, legislative and normative acts on innovation development and the establishment of innovative businesses in Moldova.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 38 (16 titl.). JEL Classification: O30; O31; O33. CZU: 334.72.012.63/.64:001.895(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/705-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vi-anr-2-2015.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/492
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Probleme_in_activitatea_incubatoarelor_de_inovare_in_RM.pdf355.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.