Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/475
Title: Evoluţia comerţului exterior în Republica Moldova în perioada 2007-2014
Authors: Ganciucov, Valentina
Ceban, Alina
Keywords: comerţ exterior
import
export
grupe de mărfuri
Uniunea Europeană
CSI
CAI
nomenclator
indicii Laspeyres
foreign trade
import
commodity groups
CIS
Laspeyres indices
European Union
Republic of Moldova
Republica Moldova
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: GANCIUCOV, Valentina, CEBAN, Alina. Evoluţia comerţului exterior în Republica Moldova în perioada 2007-2014. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 1, pp. 47-58. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: În articol este prezentată analiza comerţului exterior al Republicii Moldova în ultimii ani (2007-2014). Analiza a fost efectuată pe grupe principale de mărfuri, grupe principale de ţări (UE, CSI şi alte ţări), dar şi pe principalii parteneri de comerţ în parte. De asemenea, în lucrare este examinată schimbarea preţurilor şi a volumului fizic al exportului şi importului cu ajutorul indicilor Laspeyres. Sunt cercetate cauzele ce au determinat aceste modificări în anumite perioade ale dezvoltării economiei RM şi sunt prezentate cateva soluţii de redresare a situaţiei. Actualitatea temei constă în interesul şi importanţa acestui sector economic pentru întreaga economie naţională, mai ales în contextul semnării Acordului de Asociere între RM şi UE şi, drept urmare, crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC), ceea ce oferă Republicii Moldova posibilitatea de a penetra pieţele alternative de desfacere. Scopul analizei efectuate este reflectarea principalelor tendinţe în evoluţia comerţului exterior al RM de-a lungul perioadei 2007-2014. Metodologia cercetării. Pentru analiză au fost utilizate metodele fundamentale de cercetare: observarea, compararea, selectarea şi gruparea, analiza, sinteza, dar şi metoda indicilor Laspeyres. Surse de informaţie au constituit lucrările ştiinţifice în domeniu, anuarele statistice şi site-urile de specialitate. În calitate de sursă de bază a servit statistica comerţului exterior a Republicii Moldova, furnizată de Biroul Naţional de Statistică. Rezultatele cercetării. În rezultatul studiului, s-a constatat că Republica Moldova deţine un deficit comercial istoric cu exporturi, deşi în creştere, dar care nu acoperă nici jumătate din importurile ţării. Principalii parteneri de comerţ sunt statele europene, în particular Romania şi Federaţia Rusă. Embargoul rusesc şi tensiunile geopolitice din estul Ucrainei au rezultat în creşterea exporturilor spre pieţele europene în detrimentul statelor CSI, astfel că Rusia – partener tradiţional de export – cedează poziţia de lider Romaniei, concomitent avand loc o reducere a concentrării exportului pe ţări. Analiza demonstrează că în ultimii doi ani s-a înregistrat reducerea cotei produselor industriale în exporturi în favoarea complexului agro-alimentar, fapt care indică o reducere a competitivităţii şi a industrializării proceselor de producţie..
The article presents the analysis of external trade of the country in recent years (2007-2014). Analysis was carried out on the main commodity groups, the main groups of countries (EU, CIS and other countries) and major trade partners separately. Also the work presents changes in prices and volumes of exports and imports by Laypeyres indices. Below are analyzed the causes that led to these changes in certain periods of RM’s evolution and economic development and are given some solutions to improve the situation.The interest of the topic consists of the importance of this sector for the entire national economy, especially in the context of signing the Association Agreement between Moldova and the EU and thereby creating the DCFTA, thus providing alternative markets for local exporters.The aim of the work is to reflect the major trends in the development of foreign trade of the country over the period 2007-2014. Research methodology. For analysis were used fundamental methods of research: observing, comparing, selecting and grouping, analysis, synthesis method, Laspeyres indices. Sources of information were scientific works in the field, statistical yearbooks and specialized websites. As a basic source served Moldova's foreign trade statistics provided by the National Bureau of Statistics. The research results. The study found that Moldova has a historic trade deficit, with exports, although increasing, but that does not cover even half of the imports of the country. The main trading partners are European countries, particularly Romania and the Russian Federation and Italy. Russian embargo and geopolitical tensions in eastern Ukraine resulted in increased exports to European markets to the detriment of the CIS, so that Russia – a traditional partner – gives leadership on export to Romania, while a reduction in the concentration of exports by country is being noticed. The analysis shows that in the last two years, there has been recorded a reduction of the share in exports of industrial products for the agro-food complex, which points to a descrease in competitiveness and industrialization of production processes.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 58 (3 titl.). JEL Classification: L89; Q37; Q33;F14; E31. CZU: 339.5(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/540-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-v-anr-1-2015.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/475
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evoluţia_comerţului_exterior_în_Republica_Moldova_în_perioada_2007-2014.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.