Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/366
Title: Real estate market in rural area of the Republic of Moldova: actual condition and opportunities of development
Authors: Turetchi, Viorel
Borzdova, Tatiana
Keywords: real estate market
agrarian sector
rural area
piata obiectelor imobiliare
sectorul agrar
mediul rural
bunuri imobiliare
рынок объектов недвижимости
сельскохозяиственныисектор
сельская местность
недвижимость
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: TUREȚCHI, Viorel, BORZDOVA, Tatiana. Real estate market in rural area of the Republic of Moldova: actual condition and opportunities of development. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2017, nr. 1-2, pp. 133-139. ISSN 1857-4130.
Abstract: The market of real estate objects in rural areas is an essential gear of Moldovan economy. The efficiency and effectiveness of this market has an impact on the agricultural sector development and living standards of rural residents. Currently, this area is very little studied, the research being conducted within the perimeter of land market activity. The purpose of this sudy is to determine the specific of the activity of the real estate objects market in rural areas of the Republic of Moldova, analyse the transactional business process of each group of real estate objects, as well as elucidate major issues which stagnate a more active development of this economic sector. Extensive knowledge of real estate objects market functioning as a whole in rural areas will enable the optimal solution to revive the agrarian economy and socio-economic revitalization of rural areas. While preparing this study, the following research methods have been used: analysis and synthesis, conceptual analysis of statistical data; analysis of dinamic lines, methods of comparison.
Piaţa obiectelor imobiliare în spaţiul rural este un element esenţial în angrenajul economiei Republicii Moldova. De eficienţa şi eficacitatea acestei pieţe depinde dezvoltarea sectorului agrar, precum şi nivelul de trai al locuitorilor din mediul rural. Actualmente, acest domeniu este foarte puţin studiat, cercetările fiind realizate doar în perimetrul activităţii pieţei funciare. Scopul acestui studiu este determinarea specificului activităţii pieţei obiectelor imobiliare în spaţiul rural al Republicii Moldova, analizarea procesului tranzacţional comercial al fiecărui grup de obiecte imobiliare, precum si elucidarea problemelor majore ce stagnează dezvoltarea mai activă a acestui domeniu economic. Cunoaşterea amplă a funcţionării pieţei obiectelor imobiliare în ansamblu in spaţiul rural va permite definirea soluţiilor optime de relansare a economiei agrare, precum şi revitalizarea socioeconomică a localităţilor rurale. La elaborarea acestui studiu au fost folosite astfel de metode de cercetare, cum ar fi: analiza şi sinteza, analiza rândurilor dinamice, analiza conceptuală, metoda analizei comparabile.
Рынок недвижимости в сельской местности является одним из важнейших элементов в экономике Республики Молдова. От эффективности и результативности этого рынка зависит развитие сельскохозяйственного сектора и уровень жизни сельских жителей. В настоящее время эта область очень мало изучена, в то время как проводимые исследования имеют, как правило, в своем периметре преимущественно деятельности рынка земли. Целью исследования является определение специфики деятельности рынка недвижимости в сельской местности Молдовы, анализ транзакционного процесса для каждой группы объектов недвижимости и выявление основных проблем которые являются причинами застойных явлении в этом секторе экономики. Более детальное знание в области функционирования рынка объектов недвижимости в сельской местности позволят определить оптимальные решения для возрождения аграрной экономики и улучшения социально-экономического положения сельских районов.При подготовке даннойработы в качестве методов исследования были использованы методы как: анализ и синтез, концептуальный анализ, анализ динамических рядов, метод сравнения.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p. 138-139 (13 titl.). JEL Classification: L85, Q18, O18. UDC: 332.72(478-22)
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/366
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.