Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/363
Title: Self-perceived health of the elderly: economic and sociodemographic inequalities
Authors: Gagauz, Olga
Avram, Cristina
Pahomii, Irina
Keywords: elderly
healthy life
self-perceived health
varstnici
viata sanatoasa
autoaprecierea sanatatii
пожилые люди
самооценка здоровья
здоровыи образ жизни
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: GAGAUZ, Olga, AVRAM, Cristina, PAHOMII, Irina. Self-perceived health of the elderly: economic and sociodemographic inequalities. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2017, nr. 1-2, pp. 45-53. ISSN 1857-4130.
Abstract: Given the rapid increase in the number and share of the elderly in the total population, good health and healthy ageing are an important factor in the socio-economic development of ageing societies. Selfperceived health is one of the most important health and well-being indicators. The article presents the results of research on self-perceived elderly health based on data from "Household Budget Survey" for 2006-2015 (NBS). The study reveals a slow increase in life expectancy and healthy life expectancy, as well as time spent in good health. The life expectancy without chronic illness is lower than healthy life expectancy. There is a positive rise in the self-assessment of the elderly for both sexes and at different ages after 60 years. The regression analysis of factors influencing self-perceived health (age, sex, education level, welfare level, degree of disability and civil status), demonstrates that among the most important factors with which self-responding health is associated, as bad and very bad were highlighted the low level of education and material welfare, as well as the presence of behavioural vices (smoking).
În condițiile creșterii rapide a numărului și ponderii vârstnicilor în totalul populației, starea bună de sănătate și îmbătrnirea sănătoasă prezintă un factor esențial de dezvoltare socioeconomică a societăților îmbătrânite. Sănătatea auto-percepută este unul din cei mai importanți indicatori ai sănătăţii și bunăstării. În articol sunt prezentate rezultatele cercetării cu privire la sănătatea auto-percepută a vârstnicilor în baza datelor din „Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice” pentru anii 2006-2015 (BNS). Studiul relevă o creștere lentă a speranței de viață și speranței de viață sănătoasă, precum și a timpului petrecut intr-o stare bună de sănătate. Speranța de viață fără boli cronice este mai scăzută decât speranța de viață sănătoasă. Se constată creșterea pozitivă a autoaprecierii sănătății persoanelor vârstnice pentru ambele sexe și la diferite vârste dupa 60 de ani. Analiza regresională a factorilor care influențează sănătatea auto-percepută (vârsta, sex, nivelul de educație, nivelul de bunăstare, gradul de invaliditate și starea civilă) demonstrează că printre cei mai importanți factori cu care se asociază autoraportarea sănătății ca rea și foarte rea s-au reliefat nivelul de studii scăzut și cel al bunăstării materiale, precum și prezența viciilor comportamentale (fumatul).
В условиях быстрого роста численности и доли пожилых людей в общей численности населения хорошее здоровье и здоровое старение являются важными факторами, способствующими социально-экономическому развитию стареющего общества. Самооценка здоровья представляет собой один из важных показателей здоровья и благополучия. В статье представлены результаты исследования самооценки здоровья пожилых людей на основе данных «Обследования бюджетов домашних хозяйств» за 2006-2015 годы (НБС). Полученные результаты демонстрируют медленное увеличение продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни, а также увеличение времени, прожитого в хорошем состоянии здоровья. Продолжительность жизни без хронических заболеваний несколько ниже, чем ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Наблюдается рост положительной самооценки здоровья пожилыми людьми для обоих полов и разных возрастов после 60 лет. Регрессионный анализ факторов, влияющих на самооценку здоровья (возраст, пол, уровень образования, уровень благосостояния, наличие группы инвалидности, семейное положения) показал, что наиболее важными факторами, ассоциирующимися с плохой самооценкой здоровья, являются низкий уровень образования и материального благосостояния, а также наличие поведенческих зависимостей (курение).
Description: Abstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p. 52-53 (28 titl.). Classification: I10, I15, N3. UDC: 316.346.32-053.9
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/363
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.