Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/358
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPetrova, Tatiana
dc.contributor.authorIordachi, Victoria
dc.contributor.authorClichici, Dorina
dc.date.accessioned2018-01-29T11:44:36Z
dc.date.available2018-01-29T11:44:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPETROVA, Tatiana, IORDACHI, Victoria, CLICHICI, Dorina. Assessment of illegal capital flows in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2017, nr. 1-2, pp. 95-102. ISSN 1857-4130.en_EN
dc.identifier.issn1857-4130
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/358
dc.descriptionAbstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p. 102 (18 titl.). JEL Classification: F21, F32. UDC: 339.727.244(478)en_EN
dc.description.abstractThis paper analyses the existent methodologies used in international practice to estimate illegal capital outflows. Also, authors carried out an assessment of the illegal capital outflows in the Republic of Moldova on the basis of two models: the general method based on the balance of payments and the World Bank’s "residual" model. The paper reflects the exceptional situation of the financial system of the Republic of Moldova and trends in evolution of capital flows. The analysis of illegal flows should be part of the monitoring system of the country’s financial stability, which will allow identifying in time negative trends that threaten Moldova's financial security. The main research methods were systemic analysis and logic synthesis; data analysis and interpretation; statistical methods, etc. The main conclusions obtained within the research of this topic are: for more reliable estimates for analytical purposes, it is necessary to develop an adequate methodological base that would help to measure and analyze shadow cross-border flows; for the assessment of the financial security of the Republic of Moldova, as a transition economy, it is important to monitor, analyze and forecast a broader list of financial indicators, as well as their critical values.en_EN
dc.description.abstractÎn această lucrare sunt analizate metodologiile existente utilizate în practica internațională pentru a estima ieșirile ilegale de capital. De asemenea, autorii au realizat o evaluare a ieșirilor ilegale de capital în Republica Moldova în baza a două modele: metoda generală bazată pe balanța de plăți și modelul rezidual al Băncii Mondiale. Lucrarea reflectă situația excepțională a sistemului financiar al Republicii Moldova și tendințele în evoluţia fluxurilor de capital. Analiza fluxurilor ilegale ar trebui să fie parte a sistemului de monitorizare a stabilității financiare a țării, ceea ce va permite identificarea în timp a unor tendințe negative care amenință securitatea financiară a Republicii Moldova. Principalele metode de cercetare au fost: analiza sistemică și sinteza logică; analiza și interpretarea datelor; metodele statistice etc. Principalele concluzii ale cercetării subiectului dat sunt: pentru realizarea unor estimări mai fiabile în scopuri analitice, este necesară elaborarea unei baze metodologice adecvate pentru masurarea și analiza fluxurilor ilegale transfrontaliere; pentru evaluarea securității financiare a Republicii Moldova, fiind o economie în tranziție, este important de a monitoriza, a analiza și a prognoza o lista mai vastă a indicatorilor financiari, precum și valorile lor critice.en_EN
dc.description.abstractВ настоящей статье анализируются существующие методологии, используемые в международной практике для оценки незаконного оттока капитала. Кроме того, авторы провели оценку незаконного оттока капитала в Республике Молдова на основе двух моделей: общего метода, основанного на платежном балансе, и «остаточной» модели Всемирного банка. В документе отражена чрезвычайная ситуация в финансовой системе Республики Молдова и тенденции в потоках капитала. Анализ незаконных потоков должен быть частью системы мониторинга финансовой стабильности страны, что позволит вовремя выявить негативные тенденции, которые угрожают финансовой безопасности Республики Молдова. Основными методами исследования были системный анализ и логический синтез; анализ и интерпретация данных; статистические методы и т.д. Основные выводы исследования: для более надежных оценок для аналитических целей необходимо разработать адекватную методологическую базу для измерения и анализа теневых трансграничных потоков; для оценки финансовой стабильности Республики Молдова как страны с переходной экономикой важно отслеживать, анализировать и прогнозировать более широкий перечень финансовых показателей, а также их критические значения.en_EN
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherINCEen_EN
dc.subjectfinancial stabilityen_EN
dc.subjectfinancial securityen_EN
dc.subjectevolution of capital flowsen_EN
dc.subjectillegal flowsen_EN
dc.subjectillicit capital outflowsen_EN
dc.subjectmeasuring cross-border illegal flowsen_EN
dc.subjectanalysis of cross-border illegal flowsen_EN
dc.subjectbalance of paymentsen_EN
dc.subjectcapital flighten_EN
dc.subjectWorld Banken_EN
dc.subjectResidual modelen_EN
dc.subjectpattern of trade distortionen_EN
dc.subjectRepublic of Moldovaen_EN
dc.subjectstabilitate financiaraen_EN
dc.subjectsecuritatea financiaraen_EN
dc.subjectevolutia fluxurilor de capitalen_EN
dc.subjectfluxuri ilegale de capitalen_EN
dc.subjectiesirile ilegale de capitalen_EN
dc.subjectmasurarea fluxurilor ilegale transfrontaliereen_EN
dc.subjectanaliza fluxurilor ilegale transfrontaliereen_EN
dc.subjectbalanta de platien_EN
dc.subjectmodelul rezidualen_EN
dc.subjectBanca Mondialaen_EN
dc.subjectmodelul denaturarii comertuluien_EN
dc.subjectRepublica Moldovaen_EN
dc.subjectфинансовая стабильностьen_EN
dc.subjectфинансовое обеспечениеen_EN
dc.subjectэволюция потоков капиталаen_EN
dc.subjectнезаконныи отток капиталаen_EN
dc.subjectотток незаконного капиталаen_EN
dc.subjectизмерение трансграничных незаконных потоковen_EN
dc.subjectанализ трансграничных незаконных потоковen_EN
dc.subjectплатежныи балансen_EN
dc.subjectфлот капиталаen_EN
dc.subjectВсемирныи банкen_EN
dc.subjectостаточная модельen_EN
dc.subjectструктура искажения торговлиen_EN
dc.subjectРеспублика Молдоваen_EN
dc.titleAssessment of illegal capital flows in the Republic of Moldovaen_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.