Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/356
Title: Assimilation of investment potentialof insurance companies through government securities
Authors: Timus, Angela
Ungur, Cristina
Rabosapca, Irina
Keywords: investment
insurance companies
government securities
financial market
public debt
investitii
companii de asigurari
valori mobiliare de stat
piata financiara
datorie publica
инвестиции
страховые компании
государственные ценные бумаги
финансовыи рынок
государственныи долг
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: TIMUS, Angela, UNGUR, Cristina, RABOSAPCA, Irina. Assimilation of investment potentialof insurance companies through government securities. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2017, nr. 1-2, pp. 124-132. ISSN 1857-4130.
Abstract: Investments in fixed capital and human capital represent a reliable way to the economic development of the Republic of Moldova. The acceleration of investments can be achieved through an active and viable financial market. The stimulation of institutional investors and of the process of securities issuing and trading is a strategic development tool for the country. The purpose of the study is to analyze insurance companies as institutional investors and to present opportunities for investment in state securities. Markowitz and Sharpe’s theories of efficient investment portfolios selection based on profitability and risk formed the theoretical and methodological framework. The research is based on data from the National Commission for Financial Markets, on the reports of Moldova’s Ministry of Finance and on the statistics from National Bank a National Bureau of Statistics. For secondary analysis, data reports from international organization such as OECD and Insurance Europe and International Monetary Fund have been used. The study was conducted by classical methods of the economic and financial analysis. The results of research have shown that government securities are the most profitable of all securities issued on the primary financial market in the Republic of Moldova. In recent years, interest rates at the state securities are extremely attractive, more attractive than returns on investment in other areas. State securities are the safest investment because the guarantor of this investment is government. That is why state securities are a very attractive investment area for insurance companies. The stimulation of the investment activity in the state can be achieved by using the primary market of government securities as an investment tool for capitalization of the investment potential of the insurance market.
Investţtiile în capitalul fix şi capital uman reprezintă calea certă de dezvoltare economică a Republicii Moldova. Impulsionarea investiţiilor poate fi realizată prin intermediul unei pieţe financiare active şi viabile. Astfel, stimularea investitorilor instituţionali şi a procesului de emisie şi tranzacţionare a titlurilor financiare reprezintă un mijloc strategic de dezvoltare a ţării. Scopul studiului: prezintă analiza companiilor de asigurări ca investitori instituţionali şi prezentarea oportunităţilor de investire în hârtii de valoare de stat. Cadrul teoretico-metodologic l-au constituit teoriile lui Markowitz şi ale lui Sharpe referitoare la alegerile portofoliilor eficiente de investiţii în bază de rentabilitate şi risc. Cercetarea este bazată pe datele CNPF, rapoartele Ministerului Finanţelor al RM, statisticile Băncii Natţonale şi ale Biroului Naţional de Statistică. Pentru analiza secundară au fost folosite rapoartele organizaţiilor internaţionale, precum: OECD, Insurance Europe si FMI. Studiul a fost realizat prin utilizarea metodelor clasice de analiză economico-financiară. Rezultatele cercetării au demonstrat că din toate titlurile de valoare emise pe piaţa primară din Republica Moldova, cele mai profitabile sunt valorile mobiliare de stat. În ultimii ani, ratele dobanzilor la VMS sunt extrem de atractive, depaşind rentabilitatea investiţiilor în alte domenii. Titlurile de stat au cel mai mare grad de siguranţă, avâ]nd ca garant guvernul, motiv pentru care VMS reprezintă un domeniu foarte atractiv de investiţii pentru companiile de asigurare. Impulsionarea activităţii investiţionale în stat poate fi realizată prin folosirea pieţei primare a VMS drept instrument investiţional pentru valorificarea potenţialului investiţional al pieţei de asigurări.
Инвестиции в основной капитал и человеческий капитал являются путем к развитию Республики Молдова. Повышение инвестиционной деятельности может быть достигнуто за счет активного и жизнеспособного финансового рынка. Стимулирование институциональных инвесторов и процесса выпуска и торговли ценными бумагами являются стратегическим направлением развития страны. Цель исследования состоит в анализе страховых компаний как институциональных инвесторов и в представлении возможностей инвестирования в государственные ценные бумаги. Теории Марковица и Шарпа о выборе эффективных инвестиционных портфелей на основе доходности и риска являются теоретической и методологической основой данной работы. Исследование основано на данных НКФР, отчетах Министерства финансов, статистике Национального банка и Национального бюро статистики. Для вторичного анализа были использованы отчеты международных организаций, таких как ОЭСР, Insurance Europe и МВФ. Исследование было проведено с использованием традиционных методов финансового анализа. Результаты исследования показали, что из всех ценных бумаг на первичном рынке в Молдове, наиболее прибыльными являются государственные ценными бумагами. В последние года, процентные ставки по государственным ценным бумагам весьма привлекательны и превышают доходность от инвестиций в других областях. Эти бумаги имеют самую высокую степень безопасности, будучи гарантированными правительством. Таким образом, государственные ценные бумаги являются очень привлекательным инвестиционным инструментом для страховых компаний. Повышение государственной инвестиционной деятельности страны может быть достигнуто за счет использования государственных ценных бумаг в качестве инструмента для реализации инвестиционного потенциала страхового рынка.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p. 132 (19 titl.). JEL Classification: G22, G23, G18, H63. UDC: 336.5:368.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/356
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.