Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/353
Title: Identification of clusterization potential at regional level and in industrial sector in the Republic of Moldova
Authors: Novac, Alexandra
Keywords: enterprise
economic agglomeration
cluster
industrial sector
Republic of Moldova
intreprindere
aglomerare economica
sector industrial
Republica Moldova
предприятия
экономическая агломерация
кластер
промышленный сектор
Республика Молдова
Issue Date: 2016
Publisher: INCE
Citation: NOVAC, Alexandra. Identification of clusterization potential at regional level and in industrial sector in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2016, nr. 4, pp. 42-49. ISSN 1857-4130.
Abstract: Despite the fact that in Moldova there are some premises that stimulate various forms of cooperation between enterprises (predominance of small and medium sized enterprises in the total number of enterprises, the relatively high geographic concentration of businesses location; the existence of quite effective business associations) the process of creating clusters in Moldova has not yet obtained a necessary development. The purpose of the article is to identify those industries with potential for creating clusters in the regions of Moldova aiming at developing the cluster state policy. The identification of “agglomerations” is based on the “three stars” methodology developed and utilized by the European Cluster Observatory for mapping and assessing clusters. The basis of this paper is constituted of interim results of a study under the project for the young researchers ”The analysis of the clusterization potential in the industrial sector in the Republic of Moldova” (code 16.80012.08.15A).
Cu toate că în Republica Moldova există unele premise care stimulează diferite forme de cooperare a întreprinderilor (predominanta întreprinderilor mici şi mijlocii în numarul total de întreprinderi; gradul relativ înalt de concentrare geografică a amplasării întreprinderilor; existenţa asociaţilor de afaceri destul de eficiente), procesul de creare a clusterelor nu a obţinut înca o dezvoltare necesară. Scopul articolului constă în identificarea acelor ramuri industriale cu potenţial pentru crearea clusterelor la nivelul regional al Republicii Moldova, care ar putea sta la baza dezvoltării politicii statului în domeniul clusterial. Identificarea aglomerărilor economice de tip cluster a fost efectuată prin abordarea de tip „3 stele”, frecvent utilizată in studiile de cartografiere a clusterelor din ţările Uniunii Europene. La baza acestui articol stau rezultatele intermediare ale unui studiu realizat în cadrul proiectului pentru tinerii cercetători „Analiza potenţialului de clusterizare în Republica Moldova la nivelul sectorului industrial” (cu cifrul 16.80012.08.15A).
Несмотря на то, что в Молдове есть некоторые предпосылки, которые стимулируют различные формы кооперации предприятий (преобладание малых и средних предприятий в общем количестве предприятий, относительно высокий уровень географической концентрации бизнеса; существование эффективных бизнес ассоциаций) процесс создание кластеров в Молдове до сих пор не получил должного развития. Цель статьи состоит в том, чтобы определить те промышленные отрасли с потенциалом для создания кластеров в регионах Молдовы, которые могут стать основой для разработки государственной кластерной политики. Идентификация агломераций проводилась в соответствии с методом «3 звезды», обычно используемым в исследованиях картирования кластеров в странах ЕС. Основой данной статьи являются промежуточные результаты исследования, проведенного в рамках проекта молодых исследователей «Анализ потенциала кластеризации в Республике Молдова на уровне промышленного сектора» (шифр 16.80012.08.15A).
Description: Abstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p.49 (7 titl.). JEL Classification: O25, O38. CZU: 332.133.6(478).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/353
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.